Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Çalışma Alanları

İŞ HUKUKU


 • 27.03.2018 Tarihinden Önce İkale Sözleşmesi İle Ayrılanların Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi İadesi
 • İş akdinin feshi nedeniyle düzenlenen ikale sözleşmesi kapsamında işveren tarafından işçilere ödenen tutarlardan yapılan gelir vergisi kesintisi yasal değildir, işçilere iadesi gerekir
 • Whatsapp
 • İbranamedeki Ödemesi İşveren Mali Defter Ve Kayıtları İle Uygun Olmalıdır
 • İkale Sözleşmesi ile Ödenen Tazminatlardan Yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin Dava Yoluyla Geri Alınması
 • İkale Protokolüne İşçi Tarafından İhtirazi Kayıt Konularak İmzalandığında İkale Protokolü Geçerli Sayılmaz
 • İkale Sözleşmesi Yasalarımızdan Düzenlenmiş Bir Sözleşme Değildir
 • Hizmet Süresi 6 Aydan Olan İşçinin İşe İade Davası Hakkı
 • Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
 • İş Sözleşmesi Feshedildiğinde Ödenmeyen Prim Alacağı
 • İkale Sözleşmelerinde Yapılan Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi Yasal Değildir? Geri Alınabilir.
 • İkale Sözleşmesi Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi
 • Hangi Süreler Yıllık İzinden Sayılır?
 • Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi
 • İş sözleşmesi devam ederken/çalışırken, yıllık izin ödemesi altında yapılan ödemeler geçersizdir
 • İmzasız Bordrolardaki Fazla Mesailere İtibar Edilmez
 • Prim Alan İşçide Fazla Mesai Ücreti Hakedebilir
 • Hafta Tatili
 • İş Mahkemesi Karar Düzelteme Yolu
 • 30 Kişinin Altında İşçi Çalıştıran Uluslararası Bir Şirkette Çalışan İşçinin De İşe İade Davası Hakkı Vardır
 • Performans Yetersizliği Nedeniyle Fesih
 • İşe İade Davaları
 • ŞİRKET DANIŞMANLIĞI VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
 • 6 Aylık Kıdemi Doldurmaya 1 Gün Kala Fesih
 • Zam Yapılmaması
 • Birden Fazla İşverenin İşinde Çalışan Sigortalı #İşyeri #Hekimlerinin #Prim#İadesi Hakkı
 • Şube Kapatılması İşe İade Emsal Karar
 • 2012 Öncesindeki Yasal Düzenlemelere Göre İbraname
 • Yeni Yasal Düzenlemelere Göre İbraname
 • İşe İade Kararından Sonra İşçi Ve İşveren İşe İadede Samimi Olmalıdır
 • Taşeron İşçinin Kamu İşverenindeki İşine İadesi - Emsal Karar
 • Kıdem Tazminatının Tahsilinde Uygulanacak Faiz Oranı
 • İşe İade Fark Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacağı
 • Asgari Geçim İndiriminin Ödenmemesi
 • İşçi Temini Muvazaa
 • İtfaiye İşlerinde Taşeron Muvazaa
 • Alt İşveren Taşeron Muvazaa
 • Maaşın Geç Ödenmesi
 • Ziyaret Frekansının Düşüklüğü
 • Devamsızlıkta İşveren Her Zaman İşten Çıkartamaz
 • Bayramda İşçini Maaşı
 • Sanal Satış
 • İşveren puantaj kayıtlarını sunamazsa, fazla mesai tanıklarla ispatlanabilir.
 • İkale Talebi İşçiden Gelmeli
 • Asıl İşverenler de İşçilik Alacaklarından Sorumludur
 • Muvazaalı Taşeron İşleri
 • İşe İade Ya Da İşe Dönüş
 • Zam Yapılmaması Nedeniyle Kıdem Tazminatı
 • İşçiye Ödenen Aylık Ücretin Miktarındaki İhtilaf
 • Süreli İş Sözleşmelerinde Bakiye Süre Ücreti
 • Sanal Ziyaret, Televizyon Ziyareti
 • İşyerindeki Kalp Krizi İş Kazası mıdır?
 • Tıbbi Mümessilin Satış Primi Alacağı
 • Tıbbi Mümessilin Özel Nedenlerle İstifası
 • Tıbbi Mümessilin Açacağı Davada Yetki
 • Hastanın İlaca Erişimi Engellenemez
 • Dizi Ve Film Oyuncularının Sigortalılığı
 • Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları
 • Meslek Hastalığı
 • Büromuzun Bakabildiği Dava Çeşitleri
 • Sendikal Tazminat, Yeni Düzenlemeler
 • İhbar Tazminatı Alma Şartları
 • Kıdem Tazminatı Hakedilen Durumlar
 • Dava Masrafları
 • Fazla Mesai ve Ücret Alacakları Davaları
 • Fazla Mesai ve Ücret Alacakları Davaları
 • İş Kazası Tespit Davaları
 • İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • ANONİM ŞİRKET DANIŞMANLIĞI


 • Vergi Ceza Tutanağının İptali Emsal Karar
 • ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNE İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ (2017 Şubat-Aralık)
 • SGK Fark Alacağı 2
 • SGK Fark Alacağı
 • ŞİRKET DANIŞMANLIĞI VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
 • TAZMİNAT DAVALARI


 • İkale Bedelleri Hakkındaki Yasal Değişiklik
 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan Stratejik Personelin Atama Ve Yer Deği̇şti̇rme Talepleri
 • Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Değişiklik 02.03.2018)
 • Rekabet Yasağının İşçinin İktisaden Mahvına Sebep Olması
 • Atama-Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği Mazeretiyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Bölge İdare Mahkemesi Kararı
 • Vekaletname Örneği
 • İşsizlik Sigortası, Gelir Koruma Sigortası Emsal Mahkeme Kararı
 • Kredili Hayat Sigortasında Daini Mürtehin Banka kullandırdığı kredi borcundan dolayı doğrudan mirasçılara müracaat edemez
 • Daini Mürtehin Bankanın Muvafakatı Olmadan Açılan Dava
 • Yenilemeli Kredi Hayat Sigortalarında Bankanın Sorumluluğu
 • Eczanenin Muvazaalı Olduğuna İlişkin Davalar Eczaneye Ruhsat Vermeye Yetkili Kurumun Bulunduğu Yerdeki İdare Mahkemesi Yetkilidir.
 • Tüketici Kredisi Erken Ödeme Cezası Konusunda Yargıtay İçtihat Değiştirdi
 • Miras Bırakanın Hayat Sigortasının Yenilenmemesi Konusunda Bankanın Hayat Sigortasının Yenileneceği Bildirim Yükümlülüğü Vardır. Bu Yükümlülüğüne aykırı davranışı Nedeniyle Müterafık Kusuru Vardır
 • Miras Bırakanın Hastalığının Teşhisi Üzerinden 3 Yıl Geçmesine ve Bu Süreçte Sürekli Tedavi Görmesine Rağmen Hastalığını Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırıdır. Miras Bırakan Doğru Beyanda Bulunma Yükümlülüğü Vardır
 • Banka Kredisi İçin Düzenlenen Hayat Sigortasına ilişkin Menfi Tespit Davasında sigorta şirketi ile aynı sermaye grubuna dahil olan daini mürtehin bankanın muvafakat vermemesi iyiniyet kurallarına aykırıdır
 • Hukuki Yardım - Danışmanlık Ücreti
 • Müşterek Mülkiyette, Önalım Bedeli, Tapudaki Satış Bedeli Ve Tapu Harç Ve Masraflarından İbarettir.
 • Banka, Kredi Borcu İle İlgili Düzenlenen Hayat Sigortasının Yapılmasından Ortaklaşa Sorumludur.
 • Stratejik Personel Eş Durumu Tayini Talebine İlişkin Danıştay Kararı
 • Stratejik Personel Eş Durumu Tayini Talebine İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı
 • Stratejik Personel Eş Durumu Tayin Talebi
 • Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi Devlet Yükümlülüğü Kurasına Göre Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği Mazeretiyle Atanma Taleplerine İlişkin İptal Davası
 • Banka Kredisi İçin Düzenlenen Hayat Sigortası
 • Banka İle Tüketici Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunduğundan Bu Sözleşmeye Dayalı Olarak Haksız Verilen Paranın İadesi 10 Yıllık Zamanaşımına Tabidir
 • Kredi Hayat Sigortası Uyuşmazlıkları
 • Kamulaştırma Davalarında Emsal Araştırması
 • Banka, Kredi Borcu İle İlgili Düzenlenen Hayat Sigortasının Düzenlenmesinden Sorumludur. Bu nedenle, Banka, kredi çeken, vefat ettikten sonra mirasçılardan kredi borcunu talep edemez.
 • 04.11.1983 Tarihinden Sonraki Döneme İlişkin Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Vekalet Ücreti
 • Araçtaki Değer Kaybını Trafik Sigortası Karşılamak Zorundadır
 • Daha Önce Dava Açmamış Olanlar, 10 yıl geriye dönük mali haklarını talep edebilirler
 • Memur Disiplin Cezası 2
 • Memur Disiplin Cezası
 • KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMA
 • KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSKLİ YAPI SÜRECİ
 • KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMA
 • ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ
 • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


 • Hizmet Tespit Davaları
 • VERGİ HUKUKU


 • Haksız Kesilen Vergi Nasıl Geri Alınır - Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemi
 • 27.03.2018 Tarihinden Önce İkale Sözleşmesi İle Ayrılanların Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi İadesi
 • Özel Sektörde Çalışan İşçilerin İkale Sözleşmesi İle İşten Ayrılmasında Gelir Vergisi Kesintisi Uygulaması Örnek Vakaları
 • Serbest Bölgelerde Çalışan İşçilerden Kesilen Gelir Vergisi Kesintisi
 • Serbest Bölgelerde Çalışan İşçilerden Kesilen Gelir Vergisi Kesintisine İlişkin Emsal Mahkeme Kararı
 • Teşvi̇k Uygulaması İle İşyeri̇nden Ayrılan Ve Teşvi̇k Pri̇mi̇ Alan Çalışanlardan Vergi̇ Kesi̇nti̇si̇ Yapılması
 • Vergi Uyuşmazlıkları ve Uzlaşma Çözümleri
 • İKALE SÖZLEŞMELERİNDE HUKUKA AYKIRI OLARAK KESİLEN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ

  """"İKALE SÖZLEŞMELERİNDE HUKUKA AYKIRI OLARAK KESİLEN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ... Devamı  ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH

  "Çalışma koşullarının esaslı noktalarında bir değişiklik, iş sözleşmesinin de değişmesi anlamına geleceğinden, tarafları... Devamı  MAAŞIN GEÇ ÖDENMESİ

  Maaş geç ödeniyorsa, iş sözleşmesi haklı sebeple feshedilebilir, çalışmaktan kaçınılabilir ve faiziyle ödenmesi talep ed... Devamı


  ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH

  "Çalışma koşullarının esaslı noktalarında bir değişiklik, iş sözleşmes... Devamı  İKALE SÖZLEŞMELERİNDE HUKUKA AYKIRI OLARAK KESİLEN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ

  """"İKALE SÖZLEŞMELERİNDE HUKUKA AYKIRI OLARAK KESİLEN GELİR (STOPAJ) ... Devamı  MAAŞIN GEÇ ÖDENMESİ

  Maaş geç ödeniyorsa, iş sözleşmesi haklı sebeple feshedilebilir, çalış... Devamı  Şube Kapatılması İşe İade Davası Emsal Mahkeme Kararı

  "Şube Kapatılması Emsal İşe İade Davası Mahkeme Kararı... Devamı  İşten Çıkarılma, İşe İade Davası

  ""İşten Çıkarılma, İşe İade Davası ... Devamı  Fazla Mesai Alacakları Hakkında İlkeler

  """Fazla mesai hakkındaki mahkeme içtihatları ve uygulamaları ile oluş... Devamı  İşe İade Davasından Sonra Fark Kıdem Ve İhbar Tazminatı

  "İşe iade davasından sonra, işçi, işe başlatılmaması nedeniyle bakiye ... Devamı

  İLETİŞİM FORMU