Yurt Dışı Diploma Denklik T.C
ANKARA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
..... İDARİ DAVA DAİRESİ 
ESAS NO : 2022/.....
KARAR NO : 2022/......
 
 
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN
(DAVALI) : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı /ANKARA
VEKİLİ : Av. Özlem GÜL - (UETS adresi vardır.)
 
KARŞI TARAF (DAVACI) : ................
VEKİLİ : Av. Ahmet CAN - (UETS adresi vardır.)
 
İSTEMİN ÖZETİ :Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan davacı tarafından, denklik verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin .........2020 tarihli ve E....... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi Adalet Önlisans programından 2014 yılında mezun olduğu, 2015 yılında Kosova'da bulunan "Illiria College"de hukuk programında eğitime başladığı, burada 1 yıl öğrenim gördükten sonra, 2016 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Programına yatay geçiş yaptığı ve 2018 yılında anılan programdan mezun olduğu, davacı tarafından denklik verilmesi istemiyle davalı idareye .........2019 tarihinde başvuru yapıldığı, anılan başvurunun davalı idarenin .........2020 tarihli ve E........sayılı işlemi ile davacının yurtdışında öğrenim gördüğü kurumun sıralandırma kuruluşlarında belirlenen sıralamalarda yer almadığı, anılan yılda ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmediği, kılavuzda belirtilen muadil belgelerinin bulunmadığının tespit edildiğinden bahisle reddedildiği, anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı, açık metinlerine yer verilen düzenlemeler ile davalı idare yetkili kurullarınca (Genel Kurul, Yürütme Kurulu) alınan ve içerikleri yukarıya aktarılan kararlar birlikte değerlendirildiğinde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programındanmezun olanTürkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından, denklik süreci incelendiğinde, bu hususun temelde 2 yönü bulunduğu, 1-Ön lisans ve lisans diplomalarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından denklik işlemine tabi tutulmaksızın (ibraz edilen diplomanın sıhhatinin Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından araştırılması hususu saklı kalmak üzere) Türkiye Cumhuriyeti’nde de geçerli olması, yani denklik işlemi gerektirmeyen durum: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın 2. maddesi kapsamında olunması halinde bu durum geçerli olacaktır. Söz konusu anlaşma kapsamında değerlendirilmek için, ilgilinin; a)KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversiteye kayıt olduğu tarihte Türk vatandaşı olması, b) Kayıt olduğu programın ön lisans ya da lisans derecesi olması, c)İlgili üniversite ve programa, ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınav sonucuna göre yerleştirilmiş ve mezun olmuş olması, gerektiği, 2-Denklik işlemi gerektiren durum: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın kapsamında olunmaması halinde, bu durum geçerli olacağı, bu açıklamalardan sonra somut uyuşmazlığa dönüldüğünde, davacı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Programında ön lisans derecesinde öğrenimini müteakip, 2015 yılında, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre değil, kendi imkânıyla ve ders transferi yoluyla Kosova'daki İliria College Üniversitesinde Hukuk öğrenimine başladığı, burada öğrenimine devam etmekte iken, KKTC'deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine yatay geçiş yaparak hukuk öğrenimini burada tamamladığından, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın 2. maddesi (söz konusu diplomasına doğrudan denklik verilmesi) kapsamında olmadığının açık olduğu, bu bağlamda, yukarıda içerikleri aktarılan Kılavuzlar incelendiğinde, 1- Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik (başvuruların bireysel olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği-işleme alınıp alınmayacağı) şartları hususu ile, 2- Yurtdışından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişlere ilişkin şartlara yer verildiği; 2010 yılı Kılavuzunda; yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, diploma denklik başvurularının değerlendirilmesi için YGS/LYS'yegirmeleri veyabunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanlarına-muadil belgelerden birine sahip olmaları ve baraj puanı şartının arandığı, denklik için belirlenen bu şartların yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında da arandığı (Özetle, denklik şartları ile yatay geçiş şartlarının aynı olduğu), 2011 yılı Kılavuzunda;yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkinbilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ni incelemelerinin yararlarına olacağıhususunun belirtildiği, Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ise, ÖSYS sonucu veya muadil sayılan belgelerin; yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS'ye girmiş olmaları ve baraj puanının arandığı (Özetle, denklik için genel hükümlerin dışında bu Kılavuzda ayrıca özel herhangi bir şart getirilmediği, yatay geçiş için ise bahse konu şartlara yer verildiği), 2012, 2013 ve 2014 yılı Kılavuzlarının 2011 yılı Kılavuzu ile aynı düzenlemeleri içerdiği, 2015 yılı Kılavuzunda, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin ÖSYM tarafından yapılan YGS/LYS'ye girmeleri; bazı programlar yönünden başarı sırası, taban puan ve baraj puanı şartlarının arandığı, KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayanlar dahil, yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında da söz konusu şartların arandığı (Özetle, denklik şartları ile yatay geçiş şartlarının aynı olduğu), 2016 yılı Kılavuzunun (dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine girmenin kabul edilmiş olması dışında), 2015 yılıKılavuzu ile aynı düzenlemeleri içerdiği, 2017 yılı Kılavuzunda, 28.07.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararına atıf yapılarak, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen ilgililerde YGS/LYS'ye girmeleri; başarı sırası, taban puanı ve baraj puanı şartlarının aranmadığı, TC uyruklu öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişlerinde ise, 2017-2018 öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerde başarı sırası ve taban puanı şartlarının arandığı (Özetle, denklik için genel hükümlerin dışında bu Kılavuzda ayrıca özel herhangi bir şart getirilmediği, yatay geçiş için ise bahse konu şartlara yer verildiği), 2018 yılı Kılavuzunda, yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyenlerde, ilgili yükseköğretim kurumunun tanınması ve akademik derece vermeye yetkili olduğunun kabul edilmiş olması gerektiğine ilişkin genel şartlara yer verildiği,TC uyruklu öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişlerinde ise, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin yanı sıra, 2018-2019 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken; başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için 2018-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması, başarı sırası aranmayan programlar için 2018-YKS’ye girmesi ve taban puan şartının arandığı, ayrıca, diğer Kılavuzlardan farklı olarak, ilk defa bu Kılavuzda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de başarı sırası ve taban puan şartlarını sağlamaları gerektiği, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerektiği (Özetle, denklik için genel hükümlerin dışında bu Kılavuzda ayrıca özel herhangi bir şart getirilmediği, yatay geçiş için ise bahse konu şartlara yer verildiği; ilk defa açıkça yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de aynı şartlara tabi olduğunun kurala bağlandığı), 2019 ve 2020 yılı Kılavuzlarının 2018 yılı Kılavuzu ile aynı düzenlemeleri içerdiği, görüldüğü, içeriği aktarılan Kılavuzlar birlikte değerlendirildiğinde, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin (diploma denklik başvurularının değerlendirilmesi için) ÖSYM tarafından yapılan YGS/LYS'ye girmeleri; taban puanı, baraj puanı vearalarında tıp, hukuk programları da bulunan bazı programlar yönünden başarı sırası şartlarının arandığı 2015 ve 2016 yılı Kılavuzları dışındaki, incelenen diğer Kılavuzlarda (2010 yılı Kılavuzu hariç), yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerde genel şartların dışında özel herhangi bir şartın aranmadığı; 2015 ve 2016 yılı Kılavuzlarının söz konusu hükümlerinin dayanağı olan kararların ise Yükseköğretim Genel Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 2016.13.369 sayılı kararı ile geri alındığı ve aynı Genel Kurulu kararında denklik başvurularının kazanım ve yeterlilikler dikkate alınarak değerlendirilmesine karar verildiğinden, 2011 (dahil) yılından başlanılarak 2020 (dahil) yılı arasında kalan dönemde, yurt dışında yükseköğrenim görerek mezun olanların diploma denklik başvurularının değerlendirilmesi için, ilgili mevzuatında (Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği) öngörülenlerin dışında, ayrıca özel herhangi bir şartın aranmadığı görülmekle, bu bakımdan, 2012-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Programında ön lisans derecesinde öğrenim gören ve buradan aldığı Türk Hukukuna özgü dersleri saydırmak suretiyle Kosova'daki İliria College Üniversitesinde 2015 yılında Hukuk öğrenimine başlayan davacıdan, belirtilen bu husus ile sınırlı olarak, YGS/LYS'ye girmesi; başarı sırası, taban puanı ve baraj puanı şartlarının aranması hukuken mümkün bulunmadığı, davacının yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumuna yaptığı yatay geçişe ilişkin hususa gelince; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Anlaşmada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından, ön lisans ve lisans öğretimindeki yatay ve dikey geçişlerle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş kriter ve esasların uygulanacağı"nın belirtildiği, bu bağlamda, 2015 yılı Kılavuzunda; tablo 4'te gönderme yapılan özel koşul ve açıklamalar bölümünde; 740. sırasındaki "Yatay Geçiş Şartı" başlığı altında aynen, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma dikkate alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerdeki Tıp ve Hukuk programlarına 2015 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" şartlarının yanı sıra programa bağlı olarak 5./10. koşulda belirtilen başarı şartını sağlamaları gerekmektedir." şeklinde düzenlemeye yer verildiğinden, incelenen diğer Kılavuzlarda bu şekilde açık bir düzenlemeye yer verilmemiş olmakla birlikte, bahse konu Anlaşma'nın 2011 yılında yürürlüğe girdiği de dikkate alındığında, gerek KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlarından ve gerekse yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye'deki (yurt içindeki) yükseköğretim kurumlarına yatay geçişlerde, 2011 (dahil) yılından başlanılarak 2020 (dahil) yılı arasında kalan dönemde, ilgililerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yılda ÖSYM tarafından yapılan YGS/LYS'ye (merkezi yerleştirme sınavına) girmeleri; baraj puanı, taban puanı ve daha sonra da (ilk defa 2015 yılında) bazı programlar yönünden başarı sırası şartlarının, bir başka anlatımla, Türkiye'de ilgili programa kayıt yaptırabilmek için gerekli olan tüm şartların, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapacak olanlarda da arandığının anlaşıldığı, yukarıda belirtilen değerlendirme ve tespitler, KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumları dahil, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye'deki (yurt içindeki) yükseköğretim kurumlarına yatay geçişe ilişkin olduğundan, uyuşmazlığı çözmemekle birlikte, uyuşmazlığın asıl toplandığı noktayı aydınlığa kavuşturacak nitelik arz ettiği, bu bağlamda, her ne kadar, 2015 yılı Kılavuzunun, "yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları" kuralı Yükseköğretim Genel Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 2016.13.369 sayılı kararı ile geri alınmış olsa da, gerek söz konusu kuralın, gerekse de halen yürürlükte olanbahse konu Kılavuzun"Bk. 10. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde; Hukuk programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 150 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir." kuralının sonuçlarının yer aldığı 2016 yılı Kılavuzunun "Tablo-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları" başlığı altında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (ücretli) 2015-ÖSYS Başarı Sırasının 201.000, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (ücretli) 2015-ÖSYS Başarı Sırasının 208.000, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk (ücretli)2015-ÖSYS Başarı Sırasının 163.000, Lefke Üniversitesi Hukuk Fakültesi (ücretli) 2015-ÖSYS Başarı Sırasının 184.000 ve Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (ücretli) 2015-ÖSYS Başarı Sırasının 211.000 olduğu hususları gözlemlenmiş olup, bu haliyle 2015 yılında başarı sırası şartının KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlarının hukuk/hukuk fakültesi programlarına uygulanması bakımından, yurt içindekilerden "farklı" bir değerlendirmenin geçerli olduğunun görüldüğü, bir diğer husus ise, diğer Kılavuzlarda yer almayan ve ilk defa 2018 yılı Kılavuzunda,2018-2019 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin başarı sırası ve taban puan şartlarını sağlamaları gerektiği, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de söz konusu şartları sağlamaları gerektiğinin açıkça kurala bağlanmış olması hususudur. sonuç olarak, işbu uyuşmazlık kapsamında incelenen 2010 (dahil)-2020(dahil) yılları arasında kalan dönemdeki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında, 2010 (dahil) - 2014 (dahil)yılları arasında kalan dönemde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapılabilmesi için gerekli olan şartların; 2015 yılında,gerek yurt dışında bulunan ve gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan üniversitelere yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için gerekli olan şartların; 2016 ve 2017 yıllarında, yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapılabilmesi için gerekli olan şartların, 2018 yılında ise, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin başarı sırası ve taban puan şartlarını sağlamaları gerektiği, ilk defa bu kılavuzda yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de söz konusu şartları sağlamaları gerektiğinin kurala bağlanmış olması ve davacının 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce 2015 yılında yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmışolması karşısında, yatay geçişe ilişkin olarak belirlenen söz konusu kıstaslara tabi olmadığı sonucuna varıldığı, öte yandan, davacının denklik başvurusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olanlar İçin Tanıma ve Denklik Başvuru Süreçlerine İlişkin Usul veEsasların 8.maddesinin 2.fıkrasında yer alan "T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans programları için aranan YKS/ÖSYS yerleşme veya baraj puanı, yüksek lisans programları için LES/ALES puanı, yatay geçişler için ilgili yılda ilan edilen kıstasları sağlayamayan mezunların diploma denklik başvuruları reddedilir." hükmüne dayanılarak reddedilmiş ise de;söz konusu Usul ve Esasların, 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'ne dayanılarak çıkarıldığı, dolayısıyla davacının yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna yerleştiği (2015 yılı) veKKTC'de bulunan yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptığı (2016 yılı) tarihten (dolayısıyla davacı yönünden tamamlanmış "kayıt" ve "yatay geçiş" işlemlerinden) sonra yürürlüğe girdiğinden, bu düzenleme uyarınca davacının denklik başvurusunun doğrudan reddedilemeyeceğinin açık olduğu, bu durumda; davacının 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet ÖnlisansProgramından mezun olduğu, 2015 yılında Kosova'da bulunan Iliria College'de Hukuk Programında eğitime başladığı, 2016 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Programına yatay geçiş yapmak suretiyle .......2018 tarihinde bu programdan mezun olduğu ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı 2015 yılına ait ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonuç belgesinin bulunmadığı (yani ilgili yılda ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girmediği) hususları birlikte dikkate alındığında, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma gereğince söz konusu diplomasının denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye'de geçerli kabul edilmesi hukuken mümkün olmamakla birlikte, davacı 2018-2019 yılından önce 2015 yılında ülkemizdeki yükseköğretim kurumundan aldığı önlisans eğitimini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp 2016 yılında KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptığından, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yılda ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmemesinin, kılavuzda belirtilen muadil belgelerinin bulunmamasının veya yurtdışında öğrenim gördüğü kurumun sıralandırma kuruluşlarında belirlenen sıralamalarda yer almamasının Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında denklik değerlendirmesine engel teşkil etmediği, dolayısıyla bahse konu hususlar (denklik talebinin yurtdışında öğrenim gördüğü kurumun sıralandırma kuruluşlarında belirlenen sıralamalarda yer almadığı, anılan yılda ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmediği, kılavuzda belirtilen muadil belgelerinin bulunmadığı) hariç, davacının diploma denklik talebinin Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine göre incelenerek, bunun sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, aksi yöndeki değerlendirmeyle söz konusu talebinin reddedilmesinde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık görülmediği, nitekim, Ankara Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin .......2022 tarihli ve E:2021/......., K:2022/....... sayılı kararı da bu yönde olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde Ankara ..... İdare Mahkemesi'nce verilen .......2022 gün ve E:2021/...., K:2022/....... sayılı kararın; davalı idare vekilince, davacının 2015 yılında Kosovada bulunan Ilira College'de hukuk programında eğitime başladığı, bir yıl eğitim gördükten sonra 2016 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı, davacının yaptığı yatay geçişin mevzuatta öngörülen şartlara aykırılık oluşturduğu, dolayısıyla davacının denklik talebinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olanlar İçin Tanıma ve Denklik Başvuru Süreçlerine İlişkin Usul ve Esasların 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca reddedilmesinin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir. 
 
SAVUNMANIN ÖZETİ :Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak talebin reddine karar verilmesiistenilmektedir. 
 
TÜRKMİLLETİADINA
 
Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:
İstinaf başvurusuna konu edilen mahkeme kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, 2577 sayılı Yasanın 45/3. maddesi uyarınca istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan 240,20 TL istinaf yargılama giderinin istinaf başvurusundabulunan üzerinde bırakılmasına ve posta gideri avansından artan miktarın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca istinaf başvurusunda bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45. maddesinin 6. fıkrası gereğince diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, .......2022 tarihinde gerekçede oyçokluğuyla esasta ise oybirliğiyle karar verildi.
 
Başkan Üye Üye
 
AZLIK OYU : 
Dava Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan davacı tarafından, denklik verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin .........2020 tarihli ve E........sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Anayasa'nın 90. maddesinin 5. fıkrasında, "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir." kuralına yer verilmiştir. 
16.01.2009 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma'nın, 2. maddesinde; "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans diplomaları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde de geçerlidir. Ancak bunun için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan bir üniversitedeki lisans veya önlisans programına, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerindeki lisans ve önlisans programlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre her yıl yapılan sınav sonuçlarına göre yerleştirilmiş olmaları şarttır.", 6. maddesinde; "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından, ön lisans ve lisans öğretimindeki yatay ve dikey geçişlerle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş kriter ve esaslar uygulanır. " hususları düzenlenmiştir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/p maddesi uyarınca, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek görevi Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir.
İşlem tarihinde yürürlükte bulunan 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin Başvuru usulü ve aranacak belgeler başlıklı 4. maddesinde ise; " (1) Tartıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından. Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği yöntem, usul ve esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen belgelerle yapılır:
g) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavları ile öğrenci alan yurtdışı yükseköğretim programlarından mezun olanlardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yükseköğretim kurumlarından mezıın olan başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma çerçevesinde ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayanların yükseköğretime başladıkları yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavları puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu sınavlara muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınav sonuçlarına ait belgeler..." hükmüne yer verilmiştir.
24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesinin beşinci fıkrasında "Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir." düzenlemesine yer verilmiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olanlar İçin Tanıma Ve Denklik Başvuru Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "ret kararı gerektiren denklik uygulamaları" başlıklı 8.maddesinin ikinci fıkrasında ise "T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans programları için aranan YKS / ÖSYS yerleşme veya baraj puanı, yüksek lisans programları için LES/ALES puanı, yatay geçişler için ilgili yılda ilan edilen kıstasları sağlayamayan mezunların diploma denklik başvuruları reddedilir." hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak, davalı idare yetkili organları tarafından alınan bazı kararlar ise şöyledir: 
Yükseköğretim Genel Kurulunun 09/04/2015 tarih ve 2015.6.192 sayılı kararı ile, "Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 28/01/2015 tarihli toplantısında Tıp ve Hukuk programlarına ilişkin uygun görülen ve Genel Kurula arzına karar verilen hususlar incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; yükseköğretim kurumlarındaki Tıp ve Hukuk programlarına son yıllarda yerleşen öğrencilerin başarı sıraları da dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda 2015 ÖSYS'de,
1.Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Tıp Programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci (40.000) sırada olan, Hukuk programlarına ise başarı sırası en düşük 150 bininci sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine,
2.Vakıf yükseköğretim kurumlarının senato kararı ile söz konusu başarı sıralarına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmesine,
3.Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma dikkate alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerdeki Tıp ve Hukuk programlarına 2015 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için 'Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' şartlarının yanı sıra birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine" karar verilmiştir. 
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 11/06/2015 tarih ve 2015.10.231 sayılı kararı ile uygun görülen 2015 ÖSYS Kılavuzunda; "Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisansprogramları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerekmektedir. Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Perfırmance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından eğitim almak isteyenlerin, SAT 1 : en az 1000 puan, ACT : en az 21 puan, Abitur : en az 4 puan, Fransız Bakaloryası : diploma notu en az 12 GCE A Level sertifikası : en az 2 dersten, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : en az 28 Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : en çok 2, İtalya Maturite Diploması (Diploma di Maturita): en az 70 olarak belirlenen muadil belgelerden biri ile kayıt olmaları halinde denklik başvuruları bireysel olarak değerlendirilecektir." şeklinde karar alınmıştır.
Yükseköğretim Genel Kurulunun 31/03/2016 tarih ve 2016.5.184 ve 2016.5.185 sayılı kararı ile, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 14.05.2015 tarihli toplantısında, 'ÖSYM ile bir programa yerleşen ilgilinin eğitime başladığı yıl, kendi imkânları ile eğitime başlayan ilgili ve aynı diplomayı ibraz eden ilgililere, ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılmış olan ilgili ile aynı işlemin yapılmasına' karar verilmiştir.
Söz konusu kararın uygulanması sürecinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi için anılan karara ek olarak; ortaöğrenimini Türkiye'de bitiren ve ÖSYS sürecine tabi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan ilgililerin,
I-Hazırlık dâhil öğrenime başlanılan yıl ÖSYS Kılavuzunda yer almayan yurtdışı yükseköğretim kurumu ve programının, ilgilinin öğrenime başladıktan sonraki bir eğitim-öğretim yılında ÖSYS Kılavuzuna alınması ve bunun sonucunda ilgilinin denklik başvurusunda ÖSYM tarafından yerleştirilenlerle aynı diploma ve transkripti ibraz etmesi,
II-ÖSYS Kılavuzunda hiç yer almamış bir yurtdışı yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayıp Kılavuzda olan yurtdışı yükseköğretim kurumu ve programına geçiş yapan ve ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılmış ilgili ile aynı diploma ve transkripti ibraz edenlerin, öğrenimlerinin en az % 70'ini Kılavuzda olan bir programdan almış olması,
III-Türkiye'deki Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurtdışı yükseköğretim kurumu ve programında öğrenime başlayan ve ÖSYM tarafından yerleştirilenlerle aynı diploma ve transkripti ibraz etmesi, 
hâlinde ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılmış olan ilgili ile aynı işlemin yapılmasına karar verildi." şeklinde karar alınmıştır.
Yükseköğretim Genel Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 2016.13.369 sayılı kararı ile, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli (sehven 24.12.2015 tarihli olarak belirtilmiş)toplantısında Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) taralından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen İlgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisans programlan için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programlan için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerektiğine karar verilmişti.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.05.2015 tarihli toplantısında, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, belirlenen muadil belgelerden biri ile kayıt olmaları halinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilebileceğine karar verilmişti.
Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme (Lizbon Sözleşmesi) hükümlerine dayanılarak Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. Lizbon Sözleşmesinin 6. maddesinde 'Bir tanıma kararı, yükseköğretim belgesi tarafından belgelenen bilgi ve beceri esasına dayanıyorsa, her Taraf, tanımanın istendiği belge ile tanımanın istendiği Tarafça bu belgeye karşılık gelen diploma arasında önemli bir farklılık görülmediği durumda, diğer Tarafta verilmiş yükseköğretim belgelerini tanıyacaktır.' hükmünü havidir.
08.12.2009 kararını geri alan 14.05.2015 tarihli karardan önce, sınav ülkesi ve alanı olarak belirtilen ve ÖSYS Kılavuzlarında yer alan programlarda ÖSYS ile yerleştirilerek eğitim alanların diplomalarına doğrudan denklik işlemi yapılırken, aynı programlarda ÖSYS yerleştirmesi olmaksızın eğitim alanlar hakkında Seviye Tespit Sınavı kararları alındığı, Kurulumuzca haklarında sınav kararı alınan ilgililerin, "işlemin iptali" istemiyle Kurulumuz aleyhine açtığı davalara ilişkin Mahkemelerin yukarıda bahsedilen uygulamayı Anayasal eşitlik ilkesine aykırı bulduğu, gerekçe olarak ise Öğrenci Seçme Sınavının lisans öncesi bilgi ve beceri düzeyini ölçtüğü; Denklik Yönetmeliği uyarınca yapılacak sınavın ise lisans programının düzeyini tespite yönelik bir sınav olduğu ve söz konusu sınavların birbirine muadil olamayacağı tespitinde bulunulduğu,
Lizbon Sözleşmesine uyumlu olarak 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin, kalite ve çıktı odaklı bir incelemeyi esas almadığı ancak yurtdışında eğitime başlama koşullarını düzenleyen yukarıda bahsi geçen kararların başvuru sahiplerinin baraj puanlarına sahip olmamaları durumda denklik değerlendirmesine alınmalarını baştan engelleyeceği bu durumda, ÖSYS yerleştirmesi olmayanlara, aynı eğitimi almalarına rağmen farklı işlem yapılması durumuna benzer bir durum yaşanacağı ve baraj puanı alarak eğitime başlayan ve baraj puanı almadan eğitime başlayan ancak aynı diploma için denklik başvurusunda bulunanlara farklı işlem (Başarı sırası veya baraj puanı koşullarını sağlamayanların başvurularının baştan kabul edilmemesi) yapılmasına neden olacağı bu durumun da Mahkemelerce muhtemelen Anayasal Eşitlik ilkesine aykırı bulunabileceği hususları incelendi.
Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu yurtdışında eğitime başlama koşullarını düzenleyen ilgili kararların geri alınmasına ve denklik başvurularının kazanım ve yeterlilikler dikkate alınarak değerlendirilmesine karar verildi.'' şeklinde karar alınmıştır. 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01/03/2017 tarih ve 2017.07.1365 sayılı kararı ile, "Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 14/5 maddesinde yer alan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişe ilişkin 'Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanlarının' belirlenmesi hususu incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren yurtdışından yurtiçine yatay geçişlerde,
a)İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,
b)Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurtiçindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
c)Yükseköğretim Kurulu tarafindan eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine, karar verildi." şeklinde karar alınmıştır. 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/04/2017 tarih ve 2017.14.2359 sayılı kararı ile de, "Koç Üniversitesi Rektörlüğünden Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile yurt dışından yatay geçişlerde merkezi yerleştirme sınavlarına katılmamış olan yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş yapmalarının mümkün olmadığı, söz konusu koşulun 2017 güz döneminden itibaren geçerli olması nedeniyle merkezi yerleştirme sınavına giremeyen, bu durumda olan öğrencilerin CWTS Leiden, Times Higher Education ve URAP gibi prestijli sıralamalarda ilk 500'de bulunan bir üniversitede öğrenim gören veya SAT, ACT, Abitur gîbi uluslararası sınavlarda yüksek başarı elde eden hem TC hem de yurt dışında liseyi bitirenler ile yabancı uyruklu öğrenciler için eşdeğer sınav puanlarının eşleniği seviyelerinin artırılması konusundaki yazısı incelendi. Yapılan inceleme neticesinde;
a)TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak 01.03.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararın 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanmasına,
b)2017-2018 eğitim-öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, S inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,
c) TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verildi." şeklinde karar alınmıştır. 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25/08/2021 tarih ve 2021.37.- sayılı kararında da "Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından başkanlıklarına yapılan başvuruların incelenmesinde;
a)Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan adayların yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu dönemdeki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yayımlanan Yurt Dışında Eğitim Almak İsteyen Adaylara İlişkin duyuru metninde yer alan hususlar ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerindeki şartları sağlayıp sağlamadığına bakıldığı ve bu şartları sağlamayan adayların denklik başvurularının reddedildiği,
b)Yükseköğretim programlarından başarı sırası aranan Tıp, Hukuk vb. programlar için 2015, 2016 ve 2017 ÖSYS Kılavuzlarında yurt dışından yatay geçiş yapılabilmesine ilişkin olarak adayların yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda belirlenen başarı sıraları içinde yer almaları gerekliğinin, 2015 ve 2017 yılında belirlenen sıralama kuruluşlarında ilk 500 üniversite içerisinde, 2016 yılında ise ilk 1000 üniversite içerisinde yer alanlara ilişkin açıklamaların yer aldığı,
c) Ancak, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 01.03.2017 ve 13.04.2017 tarihli toplantılarında alınan kararlarda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişte aranacak başarı sırası ve asgari puanlara ilişkin hükümlerin yer aldığı,
d) Yatay geçişleri mevzuata uygun olmadığı için denklik başvuruları reddedilen adayların konuyu yargıya taşımaları üzerine İdare Mahkemeleri tarafından ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan açıklamaların yurt dışından, yurt içi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş kurallarının 2017 yılındaki Yürütme Kurulu kararları ile değiştiği ve 2017 yılından itibaren kayıt yaptıranlara uygulanacağı şeklinde anlaşıldığı dolayısıyla 2017 yılında alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 01.03.2017 ve 13.04.2017 tarihli kararların kılavuzla çelişmesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığından konu incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, yükseköğretim kurumlarında yatay geçiş işlemlerinin 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine göre yürütüldüğü, anılan yönetmeliğin 14'üncü maddesinin 5'inci bendinde yer alan 'Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.' hükmü uyarınca ilgili yılda yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırarak yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak adaylara bilgilendirmenin sırasıyla 11.06.2015 ve 18.05.2016 Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile ilgili yılın ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yapıldığı ve söz konusu kararların yürürlükte olduğu dikkate alınarak adayların yatay geçişlerinin incelenmesinde Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile yayınlanması ve uygulanması kabul edilen ilgili yılın ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yayımlanan duyurulardaki şartları sağlaması gerektiğine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlara eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı sınavlarda da adayların söz konusu şartları sağlaması gerektiğine, bu çerçevede Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 01.03.2017 tarih ve 2017.07.1365 sayılı ve 13.04.2017 tarih ve 2017.14.2359 sayılı kararlarının geri alınmasına karar verildi." şeklinde karar alınmıştır. 
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 2015 yılında Kosova'da bulunan "Illiria College"de hukuk programında eğitime başladığı, burada 1 yıl öğrenim gördükten sonra, 2016 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Programına yatay geçiş yaptığı ve 2018 yılında anılan programdan mezun olduğu, .......2019 tarihinde söz konusu diplomasına denklik başvurusunda bulunduğu, bu başvurusunun dava konusu işlemle reddi üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır. 
İşbu istinaf başvurusu hakkında karar verilebilmesi için yukarıya aktarılan Yükseköğretim Genel Kurulu Kararları ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararlarının dava konusu işlemin tesis tarihi itibariyle yürürlükte bulunup bulunmadığı yönünden bir inceleme ve değerlendirme yapılması gerekmektedir. 
Bu bağlamda, işbu istinaf başvurusuna ait dilekçede belirtilen Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararlarının içeriği ile idare mahkemesince karar gerekçesinde belirtilen 11/06/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı esas alınarak çıkarılan 2015 yılına ilişkin ÖSYS Klavuz hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 28/07/2016 tarih ve 13 sayılı kararında belirtilen 2016.13.369 sayılı kararında; yurtdışında eğitime başlama koşullarını düzenleyen Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında aldığı 2015 yılı Klavuz hükümlerine dayanak teşkil ettiği anlaşılan karar (başarı sırası şartı) ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 27/05/2015 tarihli toplantısında alınan (muadil belge getirme) kararın geri alınmasına ve denklik başvurularının kazanım ve yeterlilikler dikkate alınarak değerlendirilmesine karar verildiği, bununla birlikte Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun aldığı 01/03/2017 tarih ve 7 numaralı kararıyla da, Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 14/5 maddesinde yer alan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişe ilişkin 'Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanlarının belirlenmesi hususunun incelenmesi sonucunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren yurtdışından yurtiçine yatay geçişlerde, a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına," şeklinde karar alınmak suretiyle 2015-2016 yılından itibaren uygulanmasına karar verilen tıp ve hukuk gibi bölümler için ÖSYS sınavında aranan başarı sırası şartının ve Ülkemizde düzenlenen YGS/LYS sınavları ile yurtdışında düzenlenen sınavlara girip belge alma şartının, 2017-2018 yılı güz döneminden itibaren uygulanmasına karar verilerek ötelendiği, bu durumun 13/04/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 2017.14.2359 nolu kararında da "TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak 01/03/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararın 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanmasına" şeklinde belirtilmek suretiyle yinelendiği anlaşılmaktadır. 
Bu durumda, dava konusu işleme gerekçe oluşturan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlar için Tanıma ve Denklik Başvurusu Süreçlerine ilişkin Usul ve Esaslar bölümünün 8.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen şartları sağlamamasına ilişkin hususların (2015 yılında alınan YÖK Genel Kurulu kararlarına dayalı olarak hazırlanan 2015 yılı Klavuz hükümlerine uygun olarak yurt dışında eğitime başladığı 2015 yılı itibariyle YGS ve LYS sınavına girip belirli bir baraj puanı alması ve aranan sıralamaya girmesi) yukarıda da açıklandığı üzere Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 28/07/2016 tarih ve 13 sayılı kararında belirtilen 2016.13.369 sayılı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 01/03/2017 tarih ve 2017.07.1365 sayılı kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/04/2017 tarih ve 2017.14.2359 sayılı kararıyla 2017-2018 yılından itibaren uygulanmasına karar verilerek geri alınması karşısında davacının 2015 yılı itibariyle yurtdışındaki hukuk eğitimine başladığı da gözetildiğinde denklik başvurusunun reddedilmesine sebebiyet veremeyeceği, zira söz konusu başarı sırası şartının kaldırılmasına imkan veren anılan kararlarda da belirtildiği üzere denklik başvurularının kazanım ve yeterlilikler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği, ancak davalı idarece kendi idari kurulları tarafından alınan söz konusu kararların gerekleri yerine getirilmeyerek yapılması gereken inceleme ve değerlendirme yapılmadan davacının denklik başvurusunun reddine karar verildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde belirtilen sebeple hukuka uygunluk bulunmadığı kanaatindeyim.
Bununla birlikte, davacının 2015 yılında ÖSYS Klavuzunda yer almayan Kosova İliria College hukuk eğitim programında eğitime başlayıp, burada bir yıl eğitim gördükten sonra 2016 yılında ÖSYS Klavuzundayurt dışında yer alan bir eğitim kurumu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan "Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi" hukuk programına yatay geçiş yaptığı ve 2018 yılında bu okuldan mezun olduğu hususu dikkate alındığında davacının hukuki statüsünün Yükseköğretim Genel Kurulunun 31/03/2016 tarih ve 2016.5.184 ve 2016.5.185 sayılı kararının (II) numaralı bendinde belirtilen duruma uyduğu, ancak davalı idarece, davacının durumunun 2015 yılında ÖSYS Klavuzunda yer almayan yurt dışı bir eğitim kurumundan, Klavuzda yer alan yurt içi bir eğitim kurumuna yatay geçiş yapmış gibi değerlendirilerek karar verildiği, dolayısıyla davalı idarece davacının hukuki durumunun hatalı nitelendirilmek suretiyle davaya konu işlemin tesis olunduğu anlaşıldığından davalı idarece söz konusu kararda belirtilen hususlar da dikkate alınarak davacının denklik başvurusuyla ilgili karar verilmesi gerekirken anılan kararın gerekleri yerine getirilmeden tesis olunan işlemde tarafımca bu yönüyle de hukuka uygunluk görülmemiştir.
Dolayısıyla belirtilen sebeplerle mahkemece alınan karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddedilmesine katılmakla birlikte Dairemiz gerekçesine katılmamaktayım.
 
                         Üye