AYM'deki Makul Sürede Yargılanma Şikâyetleri Devredildi


YENİ GELİŞME: 

9/3/2023 tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan makul sürede yargılanma hakkı şikâyetleri ile mahkeme kararlarının geç icrası/ eksik icrası veya hiç icra edilmemesi şikayetlerine ilişkin başvuruların, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından incelenmesi kararlaştırılmıştır.

GELİŞMENİN KAYNAĞI:

Bu konudaki değişiklik 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bkz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230405-3.htm

Kanun No. 7445

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kabul Tarihi: 28/3/2023

“MADDE 40- 6384 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “9/3/2023 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.”

UYGULAMA NASIL OLACAK? 

Başvuru Süresi

3 Aylık Süre:  9/3/2023 tarihinden  sonra, Anayasa Mahkemesince, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilecek kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren işlemeye başlayan süredir. Buna göre, 9/3/2023 tarihi itibarıyla, Anayasa Mahkemesinde derdest bireysel başvurusu olan başvurucular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde, Komisyona müracaat edebileceklerdir.

Başvuru Nedenleri:

9/3/2023 tarihi itibariyle, Anayasa Mahkemesinde mevcut bulunan ve Kanunun (6384 sayılı) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında, makul sürede yargılanma hakkı ihlali şikâyetleri ile mahkeme kararlarının geç icrası/ eksik icrası veya hiç icra edilmemesi şikayetlerine ilişkin, ihlal başvuruları Komisyonun görev alanına yeniden girmiştir. 

Müracaat Şekli: 

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa Mahkemesine başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle yapılacaktır. Ayrıca dilekçeye, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

AYM'ye yapılmış başvurular için, Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla da yapılması mümkündür. Cumhuriyet Başsavcılığı, müracaat evrakını derhal Komisyona gönderir. Bu durumda Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan müracaat tarihi esas alınacaktır.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun görev alanı, 10/3/2023 tarihinden önce AYM yapılmış ve AYM önünde derdest başvuruları kapsamaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, 10/3/2023 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular için bu komisyon görevli değildir. 

10/3/2023 tarihinden sonra, makul sürede yargılanma hakkı ihlali şikâyetleri ile mahkeme kararlarının geç icrası/ eksik icrası veya hiç icra edilmemesine ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuru yolu ile, Anayasa Mahkemesine yapılması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, müracaatın esası hakkındaki kararını onaltı ay içinde, AİHM ve AYM'nin emsal kararlarını da gözetmek suretiyle gerekçeli olarak verecektir. 

Komisyon Kararına İtiraz: 

Bu kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesine (11. İdari Dava Dairesi) itiraz edilebilecektir. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun kararını yerinde görmeyen Bölge İdare Mahkemesi, işin esası hakkında kesin olarak karar verebilecektir.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca, ödenmesine karar verilen tazminatlar, kararların kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığı tarafından ödenecektir.

Bu konudaki detaylı açıklama için bkz: 

https://ihtk.adalet.gov.tr/SayfaDetay/Komisyonhakkinda


LinkedIn’de Abone Olun https://www.linkedin.com/build-relation/newsletter-follow?entityUrn=6890628237236535296