Kesinleşen Parselasyon Planlarına Karşı İptal Davasında Dava Açma Süresi


Kesinleşen Parselasyon Planlarına Karşı İptal Davasında Dava Açma Süresi 


Parselasyon planı nedir? 

Parselasyon planları bir veya birden fazla mahalleyi, dolayısıyla yüzlerce/binlerce kişiyi ilgilendiren planlar ve uygulama imar planına uygun olarak imar parsellerinin oluşturulduğu, parselasyon planı açıklama raporu, parselasyon paftaları ile tescile esas belgeleri içeren uygulama dosyası ile bir bütün olan plandır.

İmar mevzuatına uygun söz konusu işlemlerin yapılmasının yerleşme yerlerindeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yöneliktir. 

İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır.

Parselizasyon Planının Hazırlanması

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler, mücavir alan dışında olan yerlerde ise valilikler yetkilidir. 

İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. 

Bu planlar bir ay süreyle belediyeler veya valiliklerde askıda kalır. Bir aylık bu sürenin sonunda da kesinleşir. 

Parselizasyon Planının Suretinin Alınması

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını ücret karşılığında dava açmak isteyen menfaati ihlal edilen mülk sahiplerine vermek zorundadır. Dava öncesi bu suretlerin alınması önemlidir. 

Bu türden geniş alanları ve çok sayıda kişiyi ilgilendiren çalışmalar bakımından her bir kişiye tek tek şahsen tebligat yapılabilmesi bu çalışmaların sonuçlandırılabilmesini önemli ölçüde geciktirebileceğinden, kesinleşen imar planları veya parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren yalnızca beş yıl içinde dava açılabileceği hükmü getirilmiştir. 

Kesinleşmiş parselasyon planlarına karşı getirilen bu beş yıllık bu süre, imar planlarının ve imar uygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla getirilmiştir. 

Beş yıl içinde bu davanın açılmaması halinde, menfaati ihlal edilen mülk sahipleri yeni bir dava açamayacaklar, dava hakları düşecektir.