Geçici Personel Olarak Çalışırken Sözleşmeli Personel Yapılan Kamu Çalışanlarının Mahrum Kaldığı Ücretleri


Geçici Personel Olarak Çalışırken Sözleşmeli Personel Yapılan Kamu Çalışanlarının Mahrum Kaldığı Ücretleri

Geçici personel olarak çalışırken sözleşmeli personel yapılan kamu çalışanları, geçiş aşamasında kıdem süreleri dikkate alınmadan ücretleri belirlendiği için parasal haklarından şimdiye kadar yoksun kaldı. Halbuki, ücretlerinin tespitinde geçici personel statüsünde görev yaptıkları hizmet süreleri yani kıdemleri de dikkate alınmak zorundaydı. Bu yüzden şimdiye kadar yoksun kaldıkları parasal haklarını idareye başvuru yaparak yasal faizi ile birlikte talep edebilirler. 

T.C.

D A N I S T A Y

IDARI DAVA DAIRELERI

KURULU

Esas No : 2022/18

Karar No : 2022/18

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 01/03/2022 tarih ve E:2022/21, K:2022/21 sayılı kararıyla;

………  ………..’yi  temsilen  …………………………vekili  Av.  …………………  …………………

tarafından, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 02/06/2021 tarih ve E:2021/324, K:2021/864 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 23/11/2021 tarih E:2020/457, K:2021/1559 sayılı kararı arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenilmesi nedeniyle,

“Aykırılığın, dava konusu işlemin iptali yolundaki Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği” görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3/C maddesinin 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkimi …………… ……….’ın açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI :

A- İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2020/457 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: T……………………………………….. bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca “sözleşmeli personel” olarak çalışan sendika üyesi davacı tarafından, aylığının “kıdem ücreti esasına göre” yeniden belirlenmesi ve belirlenen tutar üzerinden aylıklarının ödenmesi istemini içerir başvurusunun reddine dair 26/11/2018 tarih ve 14844877-045.99-E.25869 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 21/11/2019 tarih ve E:2019/83, K:2019/1174 sayılı kararının özeti:

24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 18.maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici

43.madde ile 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a eklenen geçici 11.madde gereğince, 657 sayılı Kanun’un mülga 4. maddesi’nin (C) fıkrası kapsamında “geçici personel” olarak görev yapanların aynı maddenin (B) fıkrası kapsamında “sözleşmeli personel” statüsüne geçirilmelerinin hükme bağlandığı belirtilerek; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 17.maddesi ile 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ‘Unvan Değişikliği’ başlıklı Ek 4.maddesi; anılan Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 11.maddesi ve 14.maddesine yer verildikten sonra,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın eki 4 sayılı cetvel ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair 03/01/2012 tarih ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan ek ödeme cetvellenin 18.sırasına “anketör”lerin, 26/03/2018 tarih ve 2018/11587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile idari büro görevlisi ve idari destek görevlileri ile birlikte ayrı bir grup olarak eklendiği ve ek ödeme oranının belirlendiği,

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca “sözleşmeli personel” olarak çalışan sendika üyesi davacı tarafından, aylığının “kıdem ücreti esasına göre” yeniden belirlenmesi ve belirlenen tutar üzerinden aylıklarının ödenmesi istemini içerir başvuru yapıldığı ve idare tarafından 26/11/2018 tarih ve 14844877-045.99-E.25869 işlemle başvurunun reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle davanın açıldığı,

Olayda Maliye Bakanlığının 02/04/2018 tarih ve 2687 sayılı geçici personelin sözleşmeli statüsüne geçirilmesi konulu yazı ile davalı idareye tip sözleşme örneği ve sözleşme ücretleri cetvelinin gönderildiği, ücretlere ilişkin cetvelde anketör unvanı ile çalışan personele aylık brüt sözleşme ücretinin yükseköğretim mezunu olanlar-lise ve dengi mezunu olanlar ve ilköğretim mezunu olanlar olarak ayrıldığı ve ücretlerin buna göre belirlendiği,

Bu durumda, Maliye Bakanlığınca sözleşmeli personelin ücretinin, öğrenim durumuna göre belirlendiği, kıdeme göre ayrıca belirleneceğine dair bir hükmün ilgili cetvelde bulunmadığı anlaşıldığından, davacının, aylığının “kıdem ücreti esasına göre” yeniden belirlenmesi ve belirlenen tutar üzerinden aylıklarının ödenmesi istemini içerir başvurusunun reddine dair 26/11/2018 tarih ve 14844877-045.99-E.25869 sayılı işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 23/11/2021 tarih E:2020/457, K:2021/1559 sayılı kararının özeti:

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 21/11/2019 tarih ve E:2019/83, K:2019/1174 sayılı kararının usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B-ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 7. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2021/324 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: 696 sayılı KHK ile geçici personel statüsünde büro personeli olarak çalışmakta iken sözleşmeli idari büro personeli olarak görev yapmaya başlayan ve maaşının geçici personel olarak çalıştığı süre dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi istemiyle davacı tarafından yapılan 30/11/2018 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle mahrum kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanarak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 22/10/2020 tarih ve E:2019/636, K:2020/1920 sayılı kararının özeti:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin “Geçici Personel” başlıklı (mülga) (C) fıkrası ile 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 136.maddesi delaletiyle 02/01/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 17.maddesi ve Bakanlar Kurulunun 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 3. maddesine yer verildikten sonra,

Davacının 08/08/2006- 01/04/2018 tarihleri arasında kesintisiz olarak ……….. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında “geçici personel” statüsünde büro personeli olarak çalıştığı, 696 sayılı KHK kapsamında geçici personelin statüsünün yürürlükten kaldırılması nedeniyle, yine aynı Kanun uyarınca 4/B statüsüyle “sözleşmeli idari personel” olarak çalışmaya başladığı, kendisiyle 02/04/2018-31/12/2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere hizmet sözleşmesi imzalanarak brüt ücretinin 4.838,45 TL olarak belirlendiği, davacı tarafından 696 sayılı KHK’nın 18. maddesi uyarınca geçmiş hizmet sürelerinin maaş hesabında dikkate alınması talebiyle yapılan 30/11/2018 tarihli başvurunun ”657 Sayılı Kanunun geçici 43. maddesi uyarınca anılan kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek idari destek görevlisi için taraflarca yapılan sözleşme doğrultusunda Müdürlüğümüzce KBS sisteminde Kıdem yılı menüsü pasif durumda olup, ilçemiz olarak maaş veri girişleri yapılarak, hesaplamaları Maliye Bakanlığı sistemi yapmakta olduğu, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ek olarak hazırlanan 03/08/2005 tarih ve 2005/9245 sayılı Bakalar Kurulu Kararının 1. maddesinde belirtilen ‘sözleşme ile çalışacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolla hüküm konulamaz’ denildiğinden davacıya ait kıdem yılı verilemediğinden ve bu ad altında farklar yapılamamaktadır” denilerek reddedilmesi üzerine davanın açıldığı,

Uyuşmazlık konusu olayda; davacının, 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında “geçici personel” olarak çalışmakta iken, yasal değişiklik uyarınca “sözleşmeli personel” olarak görev yapmaya başladığı, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alınarak aynı birimde 08/08/2016-01/04/2018 tarihleri arasında çalışmış olduğu süre hizmet süresine eklenerek maaşının belirlenmesi gerekirken KBS sisteminde kıdem yılı menüsünün pasif olduğu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 1. maddesi uyarınca, “sözleşme ile çalışacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolla hüküm konulamaz” hükmü gerekçe gösterilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı,

Davacının, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının ödenmesi istemine gelince; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle davacının mahrum kaldığı parasal haklarının ödenmesi isteminin idareye başvuru tarihi olan 30/11/2018 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte kabulü gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle,

dava konusu işlemin iptaline, davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idareye başvuru tarihinden ( 30/11/2018 ) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 02/06/2021 tarih ve E:2021/324, K:2021/864 sayılı kararının özeti: 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 22/10/2020 tarih ve E:2019/636, K:2020/1920 sayılı kararının usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

II- İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY:

657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (C) fıkrası kapsamında “geçici personel” olarak çalışmakta iken, anılan Kanun’a eklenen geçici 43. madde ile getirilen yasal değişiklik uyarınca “sözleşmeli personel” statüsüne geçirilen davacıların ücretlerinin belirlenmesinde aynı pozisyonda görev yaptıkları hizmet süresinin dikkate alınması istemiyle yaptıkları başvuruların reddine dair işlemlerin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davalarda farklı kararlar verilmesi nedeniyle aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

“İstihdam şekilleri” başlıklı 4. maddenin (B) fıkrası ile mülga (C) fıkrası Madde 4-

Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

(Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007 – 5620/4 md.)

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (….)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Ka­nu­na tâbi ka­mu ida­re­le­rin­de ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.

(Ek paragraf: 4/4/2007 – 5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009 – 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Geçici personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

(Ek paragraf: 10/9/2014-6552/66 md.) Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Geçici Madde 43- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/18 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/18 md.)

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Birinci fıkrada belirtilen ve geçiş hakkı verilen pozisyonlarda çalışmakta iken 4/12/2017 tarihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, geçici personel olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

2-06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”

Madde 1- (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.

Madde 3- (Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında(2) geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir. (Ek:14/05/2018-2018/11809) Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.

(Değişik: 6/1/1989-89/13691) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 5.754,98 TL’yi(3) geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. (Değişik cümle:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/1 md.) Bu fıkrada belirtilen tutar, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca artırılabilir.

(Ek:3/1/2008-2008/13055) Sözleşme ücretleri; (Ek:11/9/2017-2017/10818) havacılık simülatör uzmanı, helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının (Ek:5/1/2009-2009/14539) gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için ikinci fıkrada belirtilen tavan ücretin iki katını, Savunma Sanayii İcra Komitesince uygun bulunan araştırma-geliştirme projelerinde çalıştırılacaklar ile pilot (Ek:11/9/2017-2017/10818) ve havacılık sertifikasyon uzmanı pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir.(4)

(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(Değişik:20/02/2017-2017/9949) Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan, Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki diğer ikramiyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ve Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü fıkra hükmü dışındadır.(1)

(Ek:22/11/2010-2010/1169) İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.

(Mülga yedinci fıkra:6/1/1989-89/13691)

(Mülga sekizinci fıkra:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/1 md.)

Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem yapılır.

Madde 14 (Mülga)- 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre

çalıştırılacak sözleşmeli personelin (…)3 sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

(Ek: 2/3/2009-2009/14799)Sözleşmeli personel pozisyonları merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise il bazında tahsis edilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlara ilişkin cetvellerin bir örneği ilgili kurumlar tarafından vize tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Geçici Madde 11- (Ek:26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör” unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar “idari büro görevlisi” unvanlı, diğerleri ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz.

Bu şekilde atanacakların pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge teşkilatı bulunan kurumlarda bölge, diğer kurumlarda il bazında vize ve tahsis edilmiş sayılır. (Ek: 14/05/2018-2018/11809) Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Vize ve tahsis edilen pozisyonların teşkilatı, birimi, unvanı ve sayısı ilgili kurumlarca atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma gönderilir.(2)

(Mülga:13/4/2018-2018/11673)

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında

yer alanlardan bu madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin, Ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.

04/01/2022 tarih ve 31709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı

MADDE 5- Aynı esasların 14üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

03/01/2012 tarih ve 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar

“Ek ödeme” başlıklı 1. maddesi

Madde 1 – (1) Sözleşme ücretleri 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrası kapsamında belirlenenler, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre usulüne uygun olarak vizesi yapılmış sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, bu Karara ekli “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli”nde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların,

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere, il özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından belirlenecek oranların,

11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele (bilimsel projelerde proje süresi ile sınırlı sürede istihdam edilenler hariç), bulundukları pozisyon unvanlarına, bu Karara ekli “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli”nde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin her ay ek ödeme yapılır.

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun:

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu:

Madde 3/C- (Ek: 18/6/2014-6545/6 md.)

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır:

c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştaydan bu konuda karar verilmesini istemek.

(Değişik:17/10/2019-7188/7 md.) Dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak istemler, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletilir. İlgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verilir. Aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İncelemeye konu başvuruda giderilmesi istenen aykırılık; 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak çalışmakta iken, yasal değişiklik uyarınca sözleşmeli personel statüsüne geçirilen davacıların ücretlerinin belirlenmesinde hizmet süresinin dikkate alınıp alınmayacağı hususundan kaynaklanmaktadır.

657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin usul ve esaslar, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da belirlenmiştir. Anılan Esaslar’ın 3. maddesinde, sözleşmeli personelin ücreti tespit edilirken “pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi”nin dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, 02/01/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren

18.maddesi ile 657 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 43.madde uyarınca, 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş “geçici personel” pozisyonlarında çalışmakta olanların, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanun’un 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek “sözleşmeli personel” pozisyonlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirileceği belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince, 657 sayılı Kanun’un 4/B hükmü çerçevesinde istihdam edilecek kişilere, iş sonu tazminatı ödenmeyeceği açık olmakla birlikte iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet sürelerinin, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınacağı vurgulanmıştır.

Anılan Esaslar’ın Geçici 11. maddesinde, Türkiye …. Kurumunda çalışan “anketör”ler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olan geçici personelin “idari büro görevlisi” unvanı ile; diğerlerinin ise, “idari destek görevlisi” unvanı ile atanmalarına karar verilmiştir.

Aykırılığın giderilmesi talebine konu uyuşmazlıklarda; 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında “geçici personel” olarak istihdam edilen davacılar, yine anılan Kanun’a eklenen Geçici 43. madde uyarınca “sözleşmeli personel” statüsüne geçirilmiş ve istihdam şekillerinin değişmesi üzerine ücretlerinin tespitinde aynı pozisyonda “geçici personel” statüsünde görev yaptıkları hizmet sürelerinin de dikkate alınması gerektiği yönünde idareye yaptıkları başvurular, ücret tespitinin Maliye Bakanlığı tarafından yapıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Uyuşmazlıklardaki davacılar, 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak çalışmakta iken, kanuni değişiklik uyarınca “sözleşmeli personel” statüsünde geçirilmiş olmakla birlikte anılan statüde de aynı görevi aynı şekilde yerine getirmeye devam etmektedirler. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun’un Geçici 43. maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ücret tespitine ilişkin 3. maddesi birlikte dikkate alındığında, ücret tespitinde aynı posizyonda görev yaptıkları hizmet süresinin dikkate alınması gerektiği açıktır.

Öte yandan, her ne kadar aykırılığın giderilmesi istemine konu edilen dosyalardaki idari işlemlerin tesis edildiği tarihlerde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 14. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı ücret tespit etme konusunda yetkiliyse de 04/01/2022 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile anılan madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’da belirtilen oranlar ücret tespiti ile ilgili olmayıp ücrete ilave olarak yapılacak ek ödemelerin belirlenmesi ile ilgilidir.

Bu itibarla; aykırılığın giderilmesi istemine konu uyuşmazlıklarda davacıların, “geçici personel” olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmış olup, yoksun kaldıkları parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

 SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle; bölge idare mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, yukarıda yer alan gerekçe ile dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği doğrultusunda giderilmesine, 27/04/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.