Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

İşten Çıkarılma, İşe İade Davası""İşten Çıkarılma, İşe İade Davası

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşveren'de bu başvuruyu tebliğ aldığı tarihten itibaren İşçiyi bir ay içinde eski işine başlatmak zorundadır.

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Örnek bir mahkeme kararı şöyledir:

“SONUÇ : Davanın KABULÜ ile,
1-) Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE,
2-) Davacının yasal süresi içerisinde başvurmasına rağmen işverenin süresi içerisinde davacıyı
işe başlatmaması halinde tazminat miktarının, fesih sebebi ve davacının çalışma süresi dikkate alınarak takdiren 4 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,
3-) Davacının işe iadesi için işverene yasal süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının davalıdan alınıp davacıya verilmesi gerektiğinin tespitine,”

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu esaslar emredici nitelikte olup hiçbir suretle değiştirilemez; aksi halde geçersizdir.

İşçi, geçersizliği tespit edilen fesih tarihinde çalıştığı işyerinde ve işte işe başlatılmalıdır.

İşçiye önceki koşulların tam olarak sağlanması ve aynı parasal hakların ödenmesi gerekir.

Hatta, yargılama sürecinde işçinin mahrum kaldığı ancak emsali işçilere sağlanmış olan ücret artışlarından da işçinin yararlandırılması gerekir. Bununla ilgili bir başka yazımız için (Bkz: http://ahmetcan.av.tr/uzmanlik-ayrinti.asp?id=182)

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu
Web: www.ahmetcan.av.tr
Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,
T: 0 322 454 0 442
F: 0 322 454 0 432
E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Hakkında
Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Haksız İşten Çıkarma
İşe İade
İşe Dönüş
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Ücret Alacağı
Maaş Alacağı
Fazla Mesai Alacağı
Sendikal Tazminat
Mobbing
Sistematik Baskı
İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı
Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı
Maddi Hasar
İş Kazaları
İş Makinesi Kazaları
Meslek Hastalıkları
İnşaat Kazaları
Maden Kazaları
Trafik İş Kazaları
Motorlu Araç İş Kazaları