Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Tıbbi Mümessilin Özel Nedenlerle İstifası TIBBİ MÜMESSİLİN ÖZEL NEDENLERLE İSTİFASI
Tarih: Mayıs 2015
Özet : Şarta bağlı istifa geçerli bir istifa değildir. Şarta bağlı istifa ikale yönünden bir icap olarak değerlendirilmelidir. İstifa eden işçinin işyerinde belli bir süreyle çalışması halinde iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdirildiği kabul edilmelidir. İşçi yönünden haklı fesih sebebi de bulunmuyorsa, özel nedenlerle istifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı sonucuna varılmalıdır.

Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren, bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24.maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin önelli feshi bildiriminin normatif düzenlenmesi ise aynı yasanın 17.maddesinde ele alınmıştır. Bunun dışında yasada işçinin istifası özel olarak düzenlenmiş değildir.

İşçinin haklı bir nedene dayanmayan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshini, istifa olarak değerlendirilmelidir. İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın iş verence kabulü zorunlu değilse de, iş verence dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir istifadan söz edilemez. Bununla birlikte istifaya rağmen tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünden iradelerinin ikale yoluyla sona erdiği kabul edilmelidir.

Şarta bağlı istifa ise kural olarak geçerli değildir. Uygulamada en çok karşılaşılan şekliyle işçinin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değil, ikale (bozma sözleşmesi) yapma yönünde bir icap olarak değerlendirilmelidir.

Davacı iş aktini istifa ederek feshetmiştir. Uyuşmazlık haklı nedenle fesih olup olmadığı noktasındadır. Her ne kadar eldeki davada davacı iş aktini fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödenmesi nedeniyle feshettiğini bildirmişse de dosyada bulunan 25.04.2012 tarihli istifa dilekçesinde ‘‘…görevinden 25.04.2012 tarihi itibariyle özel nedenlerden dolayı istifa ediyorum’’ şeklinde beyanda bulunmuş ve öncesindeki 10.04.2012 tarihli ele yazılmış dilekçede ‘‘ 25.04.2012 tarihi itibariyle işi bırakıyorum’’demiştir. Ayrıca mahkemece fazla mesai ve hafta tatili ücret alacaklarının olmadığı da belirlenmiştir. Şu durumda, davacının iş aktini kendi verdiği istifa dilekçesinde belirttiği şekliyle özel nedenlerden dolayı feshettiği kabul edilmeli ve bu sebeple feshin de 4857 sayılı İş Kanununda 24.maddesinde düzenlenen işçinin haklı nedenlerle feshi nedenleri arasında yer almasından dolayı kıdem tazminatı isteminin reddi gerekir.

Kaynak: Yargıtay Kararı

Avukat Ahmet Can

Can Hukuk Bürosu Reşatbey Mah.Türkuşu Cad.No:1 Günep Panorama B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana, T: 0 322 454 0 442 F: 0 322 454 0 432 E: ahmetcan@ahmetcan.av.tr