Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Banka Kredisi İçin Düzenlenen Hayat SigortasıBanka Kredisi İçin Düzenlenen Hayat Sigortası


Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir.


Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir. Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır.


Bir kimsenin hayatı bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller üzerine sigorta ettirilebilir. Ödenecek bedelin lehtarın maddi menfaatinden daha fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine yapılmış sayılır.


Hayat Sigortası Sözleşmesinin Geçersizliği

Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse sigorta sözleşmesi geçersizdir.


Sözleşmeden cayma

Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer.


Sigorta Şirketine Halefiyet Yasağı

Hayat Sigortasında, Sigorta Şirketi, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçmez.  Diğer sigortalarda olduğu gibi halefiyet bu sigortada geçerli değildir.


Doktor incelemesi

Sigorta ettiren ile sigortacı arasında, sigorta edilecek kişinin doktor incelemesinden geçmesi kararlaştırılmış olsa bile, sigortacı sigortalanacak kişiyi bu incelemeyi yaptırmaya zorlayamaz.


Lehdar Banka

Sigorta ettiren, Banka lehine sigorta sözleşmesi yapabilir.


Sigorta ettiren, atadığı lehtar Bankayı sigortacıya bildirir. Lehtar Bankanın sigortacıya bildirilmemiş olması hâlinde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur. Lehtar Banka atanması ve Lehtar Banka değişiklikleri sigortacının iznine bağlı değildir.


Lehtar Bankanın değiştirilemeyeceği durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma ve ödünç alma hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehtar banka hak sahibi olduğu gibi, rizikonun gerçekleşmesinden önce sigortacının iflası sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtar  banka hak sahibidir.


Sigorta Şirketinden edimi talep  ve tahsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtar bankaya aittir.


Mirasın reddi veya mirastan vazgeçme lehtar Bankanın hakkı üzerinde etkili olmaz.


Lehtar bankanın, sigortacıya karşı, talep hakkını kazanamaması hâlinde, bu hak sigorta ettirene, onun da ölmüş olması hâlinde, mirasçılarına geçer.


Yanlış Yaş Beyanı

Sigortalının sözleşmenin yapılması sırasında yaşının yanlış bildirilmesi sonucu prim düşük belirlenmişse, sigorta bedeli, gerçek yaşa göre alınması gereken primin, belirlenen prime olan oranına göre ödenir.


İndirimden önce riziko gerçekleşip sigorta bedeli ödenmiş ise sigortacı ödediği fazla kısmın geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir.


Gerçek yaşa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime göre artırılır. Artırımdan önce sigorta bedeli ödenmiş ise eksik kısım sigortacı tarafından tamamlanır.


Sigorta Şirketi, yanlış yaş bildirimi sebebiyle sadece gerçek yaşın, sözleşmenin yapıldığı sırada teknik esaslara göre belirlenen sınırlar dışında kalması hâlinde, sözleşmeden cayabilir.


Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali

Sigorta Şirketi, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması sırasında beyan yükümlülüğünü ihlal etmiş olması nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir.


Ancak, sigorta ettiren beyan yükümlülüğünü kasıtlı bir şekilde ihlal etmişse bu durumda sigortacı sözleşmeden cayabilir.


Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali

Sigorta Şirketi, rizikonun artmasından itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üzere beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olması nedeniyle sözleşmeyi feshedemez; sadece prim farkı isteyebilir;


Ancak, sigorta ettiren beyan yükümlülüğünü kasıtlı bir şekilde ihlal etmişse bu durumda sigortacı sözleşmeyi feshedebilir.


Hayat sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar

Hayat sigortası yaptırırken teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap verilmeli  ve sigorta şirketine bildirmeniz önemlidir. Aksi halde sigorta şirketi sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep edebilir.


Sigorta ettiren ve sigortalı ile sigorta şirketinin karşılıklı yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel şartlar dikkatlice okunmalı nelerin kapsam içinde olduğu ve nelerin kapsam dışında kaldığı iyice incelemelidir.


Sigortadan ayrılma

Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir.


Ayrılma değeri, ayrılmanın istenildiği andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değerdir.


Yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenilebilmesi için sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi gerekir.


Sigorta Şirketinin Sigortalıya Ödünç Para Verme Yükümlülüğü

En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettirenin talebi hâlinde sigortacı, talep anındaki, genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para vermek zorundadır.


Prim ödenmesinden muaf sigorta

En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür.


Prim ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle sözleşme uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.


Sigortalının İntiharı

Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür.


Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır.


Sigorta ettirenin sigortalıyı öldürmesi

Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, sigortacı bedel ödeme borcundan kurtulur.


Sigorta Şirketinin iflası

Sigorta Şirketinin iflasının açıldığı tarihte, bir yıldan uzun süreli sigortalarda, riziko gerçekleşmemiş veya gerçekleşmiş fakat bedel ödenmemişse, ilk hâlde iflasın açıldığı, ikincisinde ise rizikonun gerçekleştiği andaki matematik karşılıklar hak sahiplerine ödenir.


Rizikonun gerçekleştiği durumlarda, matematik karşılıkları aşan kısım, sigortacının teminatından karşılanır; açık kalan miktar garameye girer.


Hayat Sigortaları için yararlı siteler

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği için tıklayın

T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü için tıklayın

T.C. Merkez Bankası için tıklayın

T.C. Maliye Bakanlığı için tıklayın

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü için tıklayın

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi için tıklayın

Sigorta Tahkim Komisyonu için tıklayın


Tazminat Talepleri için Sigorta Şirketine verilecek Belgeler

Sigorta poliçesi

Ölüm Belgesi’nin aslı veya onaylı sureti

Veraset İlamının aslı veya onaylı sureti

Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya onaylı sureti

Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait kimlik fotokopileri

Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait adres teyit belgeleri

Sigortalının vefat ettiği sağlık kuruluşundan alınacak epikriz, hastane raporu ve diğer sağlık kayıtları

Hastalıkla ilgili tıbbi raporlar (Bunlar, Son 5 seneye ait SGK Medula Kayıtları, reçete listesi dökümü, kişi reçete listesi dökümü, kişi takip listesi, Sigortalıların başvurduğu tüm sağlık kuruluşları, başvuruları ve teşhislerin bir arada görüldüğü bir liste, tüm ilaç raporları listesi, Hastane Takip Detay Listesidir).

Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri İnceleme Raporları

Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı (Varsa)

Cumhuriyet Savcılığının olay ile ilgili nihai kararının aslı veya onaylı sureti


Poliçenin Kaybı

Poliçenin kaybı halinde, şirkette bulunan ve sigorta ettiren tarafından onaylanmış kayıt ve belgeler esas, kaybolan nüsha geçersiz kabul edilerek yerine sigorta ettiren tarafından imza edilecek bir kayıp formu karşılığında ikinci bir örnek poliçe verilir. Bu konuda yapılacak masraflar sigorta ettirene aittir.

​Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bütün tazminat talepleri, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak 2 yıl, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zamanaşımına uğrar.​


Yetkili Mahkeme

Hayat Sigortası sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin veya sigortalının ikametgahının bulunduğu, sigorta şirketince açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemelerdir.


Av. Ahmet Can

Can Hukuk Bürosu

Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:10 D:5 Seyhan/Adana

T: 0 322 454 0 442

F: 0 322 454 0 432

E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr