Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

İkale Sözleşmesi Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisiİkale Sözleşmesi Nedir?
İşçi ve işveren yapacakları bir anlaşmayla, mevcut iş ve çalışma ilişkisini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. İşte sözleşmeyi sona erdirme anlaşmasına “ikale sözleşmesi” denmektedir.
 
İkale Sözleşmesine Neler Dahildir?
İş sözleşmesi ikale sözleşmesi ile sona erdirildiğinde, işçiye kıdem tazminatı karşılığı, ihbar tazminatı karşılığı ve işsizlik tazminatı karşılığının yanında paket olarak da ifade edilen ilave maaş karşılığı ödeme yapılmaktadır. Bu maaş karşılığı miktarı 2 maaş ile 12 maaş arasında değişmektedir.
 
Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi nedir? 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61. maddesine göre, ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. İşçilere ödenen bu ücretler, aynı kanunun 103 ve 104. maddelere göre tevkifat yani kesintiye tabidir.
Gelir Vergisi Oranları Nedir? Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan oranlar, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35'dir.
Gelir Vergisi (Stopaj Kesintisini Kim Yapmaktadır? 
Kesintileri işveren, gelir miktarına göre maaş bordrosunu düzenleyerek gelir vergisi oranlarına göre devlet adına yapmakta ve vergi dairesine yatırmaktadır.  

İkale Sözleşmesinde Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi Yasal Mıdır?

İkale sözleşmesinde, işçiye yasal bir zorunluluk olmaksızın yapılan ödemeler ücret niteliğinden değil, tazminat niteliğindedir. Bu kapsamda, kıdem tazminatı karşılığından, ihbar tazminatı karşılığından, işsizlik maaşı karşılığından ve maaş karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi (Stopaj) kesintisi yapılması yasal değildir. Çünkü, tüm bu ödemeler ücret değil, tazminat olarak değerlendirilir. Gelir Vergisi Kanununa göre de, işsizlik sebepleriyle verilen tazminatlar ve yapılan yardımlar, gelir vergisinden muaftır. Yani, stopaj kesintisi yapılamaz.

İkale Sözleşmesinde Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisini İade Almak İçin Ne Yapılmalıdır?
Yersiz ve fazla kesilen bu gelir vergisi için vergi daireleri ve Maliye Bakanlığı müracaat üzerine ödeme yapmamakta, yapılan müracaatları reddetmektedir. Ancak, bu red işlemine karşı Gelir Vergisi kesintisi için Vergi Mahkemesinde vergi davası açılmalıdır.  

Vergi Kesintisinden Kimler Faydalanabilir?
4853 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan ve ikale sözleşmesi imzalayan tüm işçiler, Gelir Vergisi Kesintisi iadesi için son 5 yıllık takvim dönemi içinde faydalanabilir.
İkale Sözleşmesinde Yapılan Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi Konusunda Emsal Karar Var mıdır? 
Bu konuda Danıştay 4. Dairesi'nin 2016 tarihli bir kararı bulunmaktadır. İstanbul 5. Vergi Mahkemesi'nin 2013 tarihli bir kararında "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre, ücret ve ücret sayılan ödemelerin çalışanın işverene bağlılığı ve hizmet karşılığı sağlanan para ve para ile temsil edilebilen ödemeler olduğu ve ancak ücret veya ücret niteliği taşıyan ödemelerden tevkifat yapılacağı, davaya konu kesintinin ait olduğu tazminat, davacının çalıştığı şirketin işçi azaltma yoluna gitmesi sonucu iş akdinin fesh edilmesi sebebiyle yasal bir zorunluluk olmaksızın davacıya işsiz kalması sebebiyle yardım amaçlı yapılan bir ödeme olduğundan ücret sayılan ödemelerin ortak özelliğini taşıdığından bahsedilemeyeceğinden, yapılan kesintide açık bir vergilendirme hatası olduğundan tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir."

Emsal Karar için Bkz Danıştay 4. Dairesi 2014/3676 E., 2016/4376 K., 13.12.2016 Tarih
Avukat Ahmet Can

Detay Bilgi için:

Tel: 05324091885

Mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr