Her Bir Dosyadaki İddia, Savunma Ve Delil Durumuna Göre Ücret Miktarının İspatı Farklılık Gösterebilir. 

Her Bir Dosyadaki İddia, Savunma Ve Delil Durumuna Göre Ücret Miktarının İspatı Farklılık Gösterebilir.


Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları 

#yurtdışı #işçi #işveren #fazlamesai    #haksızfesih #işçilikalacağı #işçilikalacakları 


YARGITAY


9. HUKUK DAİRESİ


Esas Numarası: 2023/18358


Karar Numarası: 2023/18278


Karar Tarihi: 28.11.2023


I. BAŞVURU


Başvurucu vekili dilekçesinde; davacı işçilerin müvekkili şirketlerde çalışırken ... sözleşmelerinin feshedilmesi üzerine işe iade davası açtıklarını, yapılan yargılamalar sonunda davacıların işe iade taleplerinin kabul edilerek işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat süresi ve miktarı ile boşta geçen süre ücretinin tespitine karar verildiğini ve hesaplamada işçinin son aldığı ücretin banka kayıtları ve ödeme belgelerine göre belirlendiğini, bu kararlar aleyhine yapılan istinaf başvurusu üzerine dosyaların ... Bölge Adliye Mahkemesi 6, 8, 9, 29 ve 34. Hukuk Dairelerine tevzi edildiğini; ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesince; davacının son aldığı ücret olarak iddia ettiği tutarı ispatlayamadığından davacının muvafakatıyla düşürülüp belirlenen miktarın dikkate alınması gerektiğinin kabul edildiğini, ... 6. Hukuk Dairesince; İlk Derece Mahkemesi kararı ortadan kaldırılarak dosyanın yeniden yargılama yapılması için İlk Derece Mahkemesine gönderildiğini, ... Bölge Adliye Mahkemesi 8, 29 ve 34. Hukuk Dairelerinin ise İlk Derece Mahkemesi kararlarındaki gerekçeyi benimseyerek davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olarak karar verdiğini, halbuki yurt dışı çalışmalarda zaten işçi ücretlerinin yüksek olduğunu, diğer taraftan yazılı belge ve kayıtların yargılamada göz önünde bulundurulmasının ispat kuralları gereği yasal zorunluluk olduğunu, buna rağmen soyut ve yetersiz beyanlara göre karar verildiğini, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti alacağının hesabında serbest iradeyle imzalanan yazılı ücret sözleşmesi ve diğer belgelere mi yoksa davacı işçinin beyanı ve tanık anlatımlarına mı itibar edilmesi gerektiği noktasında Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunduğunu belirterek ... Bölge Adliye Mahkemesi 6, 8, 29 ve 34. Hukuk Dairelerinin kesin kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesini talep etmiştir.


II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULU KARARI


... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun 09.10.2023 tarihli ve 2023/14 Karar sayılı kararı ile; ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin 2023/619 Esas, 2023/1237 Karar sayılı kesin kararı ile 8. Hukuk Dairesinin 2023/1198 Esas, 2023/2057 Karar sayılı ve 2023/1197 Esas, 2023/2056 Karar sayılı kararları ve ... Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesinin 2023/771 Esas, 2023/2167 Karar sayılı, ... Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesinin 2023/497 Esas, 2023/1181 Karar sayılı kararlarının davacılarının başvuran davalı Şirketlerde çalışırken ... sözleşmelerinin feshedildiği, bunun üzerine davacı işçilerin işe iade davası açtıkları, İlk Derece Mahkemelerinin davacıların işe iadesine, boşta geçen süre ücretinin ödenmesine ve işe başlatmama tazminatı ödenmesine karar verdikleri, başvuran davalı Şirketlerin bu kararlar aleyhine istinaf yoluna başvurmaları üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 8, 29 ve 34. Hukuk Dairelerince başvuruların esastan reddine kesin olarak karar verildiği, ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesince 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ncı alt bendi uyarınca kararın kaldırılmasına ve dosyanın İlk Derece Mahkemesine geri gönderilmesine karar verildiği, ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin ise işe iade kararını haklı ve doğru bulmakla birlikte işçinin son ücretinin davacı işçinin beyanı ve tanık anlatımlarına göre değil tarafların ücret konusunda yaptıkları son sözleşmeye göre belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatının bu ücrete göre hesabı gerektiği yönünde kesin olarak karar verdiği, ... Bölge Adliye Mahkemesi 8, 9, 29, 34 ve 6. Hukuk Daireleri kararlarının hepsinin benzer hatta aynı konuya ilişkin olup sadece davacılarının farklı olduğu, dosyaların istinaf incelemesi sonunda ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin işçinin son aldığı ücret olarak işçinin kendi rızasıyla imzaladığı son ücret sözleşmesindeki miktarı esas alırken, diğer Dairelerin işçinin fiilen aldığını iddia ettiği ve tanık beyanlarıyla ispatladığı ücreti esas aldıkları, dolayısıyla işe iade ve işe başlatmama tazminatı ödenmesi konusunda Daireler arasında bir uyuşmazlık bulunmamakla birlikte işçinin son aldığı aylık ücretin hesabı konusunda uyuşmazlık bulunduğu, saptanan uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay 9. Hukuk Dairesine başvurulması ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 15.05.2023 tarihli ve 2023/6993 Esas, 2023/7149 Karar sayılı kararı uyarınca uyuşmazlığın hangi karar doğrultusunda giderilmesi gerektiğine dair görüş belirtilmemesi gerektiği gerekçeleriyle uyuşmazlığın giderilmesi isteminin Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.


III. UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU KARARLAR


A. ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 07...2023 Tarihli ve 2023/1198 Esas, 2023/2057 Karar Sayılı Kararı


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacının, davalıların ...'daki davalılara ait Ndablama ve Weajue şantiyelerinde çalıştığını ve davacının ... sözleşmesinin davalılarca feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini ve işe iade davasının yasal mali sonuçlarının hüküm altına alınmasını talep ettiği, yapılan yargılama sonucu İlk Derece Mahkemesince davanın davalılar ... Holding AŞ ve ... İnşaat AŞ bakımından husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalılar bakımından ise kabulüne karar verildiği, karara karşı davalı ... ... Madencilik AŞ ile Tasfiye Hâlinde ... Madencilik Hizm. AŞ vekilince istinaf yoluna başvurulduğu, istinaf başvurusunda husumet ve sorumluluk itirazlarının olduğunu, organik bağ iddiasını ve birlikte istihdamı kabul etmediklerini, eksik araştırma yapıldığını, ... sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini, ücretin hatalı brütleştirildiğini, giydirilmiş ücretin de usule aykırı tespit edildiğini ileri sürerek kararın kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep ettikleri, feshin geçerli nedene dayanmadığı, dosyaya ibraz edilen banka kayıtlarından davacının ücretlerinin dönemler hâlinde yatırıldığının belirlendiği, davacının banka kayıtları uyarınca ücretinin tespit edildiği gerekçesiyle başvurunun esastan reddine mahiyeti itibarıyla kesin olmak üzere karar verilmiştir.


B. ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 07...2023 Tarihli ve 2023/1197 Esas, 2056 Karar Sayılı Kararı


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacının davalıların ...'daki davalılara ait Ndablama ve Weajue şantiyelerinde çalıştığını ve davacının ... sözleşmesinin davalılarca feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini ve işe iade davasının yasal mali sonuçlarının hüküm altına alınmasını talep ettiği, yapılan yargılama sonucu İlk Derece Mahkemesince davanın davalılar ... Holding AŞ ve ... İnşaat AŞ bakımından husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalılar bakımından ise kabulüne karar verildiği, karara karşı davalı ... ... Madencilik AŞ ile Tasfiye Hâlinde ... Madencilik Hizm. AŞ vekilince istinaf yoluna başvurulduğu, istinaf başvurusunda husumet ve sorumluluk itirazlarının olduğunu, organik bağ iddiasını ve birlikte istihdamı kabul etmediklerini, eksik araştırma yapıldığını, ... sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini, ücretin hatalı brütleştirildiğini, giydirilmiş ücretin de usule aykırı tespit edildiğini ileri sürerek kararın kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep ettikleri, feshin geçerli nedene dayanmadığı, dosyaya ibraz edilen banka kayıtlarından davacının ücretlerinin dönemler hâlinde yatırıldığının belirlendiği, davacının banka kayıtları uyarınca ücretinin tespit edildiği gerekçesiyle başvurunun esastan reddine mahiyeti itibarıyla kesin olmak üzere karar verilmiştir.


C. ... Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesinin 23.05.2023 Tarihli ve 2023/771 Esas, 2167 Karar Sayılı Kararı


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacının ... sözleşmesinin davalılarca feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini ve işe iade davasının yasal mali sonuçlarının hüküm altına alınmasını talep ettiği, yapılan yargılama sonucu İlk Derece Mahkemesince davanın davalılar ... Holding AŞ ve ... İnşaat AŞ bakımından husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalılar bakımından ise kabulüne karar verildiği, karara karşı davalı ... ... Madencilik AŞ ile Tasfiye Hâlinde ... Madencilik Hizm. AŞ vekilince istinaf yoluna başvurulduğu, istinafa başvuru dilekçesinde ... sözleşmesi ve banka kayıtları ile uyumlu bordrolara göre davacının ücretinin net 2.500,00 USD olduğu hâlde 4.000,00 USD kabulünün hatalı olduğunun ve banka kayıtlarında daha yüksek ödeme nedeninin fazla çalışma, ... bayram ve genel tatil ve hafta tatili çalışmalarının da ödenmesi olduğunun belirtildiği, işverence davacıya banka aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinin aylık 4.000,00 USD üzerinde olması, davacı tanıklarının davacının ücretinin 4.000,00 USD olduğunu beyan etmiş olmaları birlikte değerlendirildiğinde, İlk Derece Mahkemesince davacının ücretinin aylık 4.000,00 USD olduğu yönündeki kabulün dosya içeriğine uygun olduğu gerekçesiyle davalı tarafın istinaf başvurusunun esas yönünden reddine mahiyeti itibarıyla kesin olmak üzere karar verilmiştir.


D. ... Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesinin 25.05.2023 Tarihli ve 2023/497 Esas, 2023/1181 Karar Sayılı Kararı


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacının 30.11.2017-11.09.2021 tarihleri arasında ...'da davalılara ait işyerinde yakıt kontrolörü olarak hizmet verdiği, dolar kurundaki artış nedeniyle ... sözleşmesinin sona erdirildiği ve feshin geçerli bir nedeni bulunmadığı belirtilerek dava açıldığı, davanın davalılar ... Holding AŞ ve ... İnşaat AŞ bakımından husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalılar bakımından ise kabulüne karar verildiği, karara karşı davalı ... ... Madencilik AŞ ile Tasfiye Hâlinde ... Madencilik Hizm. AŞ vekilince istinaf yoluna başvurulduğu, istinafa başvuru dilekçesinde davacının aylık net ücretinin yazılı delillerle belirli olduğunun, bu deliller yok sayılarak bilirkişi raporuna göre hüküm tesis edildiğinin ve ücret brütleştirmesinin hatalı yapıldığının belirtildiği, ... sözleşmesinin feshedilmesinde geçerli bir neden bulunmadığı, İlk Derece Mahkemesi tarafından feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmesinin yerinde olduğu, davacının banka kayıtları ve tanık beyanları dikkate alındığında ücretin ... sözleşmesinde kararlaştırılan ücretten fazla olduğunun sabit olduğu, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davacının son ücretinin 2.000,00 USD olduğu, İlk Derece Mahkemesi tarafından belirlenmiş ücretin yerinde olduğu, brütleştirmenin de içtihatlara uygun olarak yapıldığı gerekçesiyle davalılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine mahiyeti itibarıyla kesin olmak üzere karar verilmiştir.


E. ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin ....04.2023 Tarihli ve 2023/619 Esas, 2023/1237 Karar Sayılı Kararı


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacı vekilinin müvekkilinin ... sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep ettiği, davalılar vekilinin davanın reddini savunduğu, davalılar ... Holding AŞ ve ... İnşaat AŞ bakımından davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalılar bakımından ise kabulüne karar verildiği, karara karşı davalı ... ... Madencilik AŞ ile Tasfiye Hâlinde ... Madencilik Hizm. AŞ vekilince istinaf yoluna başvurulduğu, istinafa başvuru dilekçesinde ücretin hatalı belirlendiğinin, ücretin brütleştirilmesinin hatalı olduğunun, davacı tanığı ... feshe ilişkin görgüye dayalı bilgisinin bulunmadığının, diğer davacı tanığı ...’nin ise işverene karşı davası bulunduğunun, davacı yerine kimin ne zaman alındığına dair dosyada bir bilgi bulunmadığının ve feshin işletmesel nedenlere dayandığının belirtildiği, işverence yapılan fesih yönünden İlk Derece Mahkemesince yapılan değerlendirmenin dosya kapsamına uygun olduğu; ancak İlk Derece Mahkemesince işe iadenin mali sonuçlarının hesaplanmasında esas alınan ücretin hatalı belirlendiği, davacının 6.000,00 USD ücret aldığını iddia ederken davalının ise 3.450,00 USD ücret ile çalıştığını savunduğu, davalı işverence 01.07.2021 tarihli yazı ile işletmesel karar uyarınca ücretinin 3.450,00 USD olarak ve roster planının 10/2 şeklinde değiştirilmesi zorunluluğu doğduğu hususunun tebliğ edildiği, davacının aynı tarihli muvafakatname ile ücretinin 3.450,00 USD’ye düşürülmesine rıza gösterdiği ve yeni bir ... sözleşmesi imzalayarak bu sözleşmede de ücretin 3.450,00 USD olarak belirlendiği, o hâlde hesaplamaya esas alınması gereken ücretin 3.450,00 USD olması gerekirken hatalı değerlendirme ile 6.000,00 USD esas alınarak işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında mahiyeti itibarıyla kesin olmak üzere karar verilmiştir.


F. ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 23.05.2023 Tarihli ve 2023/5216 Esas, 2023/1965 Karar Sayılı Kararı


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; İlk Derece Mahkemesi kararına karşı taraf vekillerince istinaf yoluna başvurulduğu, davanın esasıyla ilgili deliller toplanmadan ve delil değerlendirmesi yapılmadan karar verildiği, bu nedenle 6100 sayılı Kanun'un 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ncı alt bendi gereğince İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine kesin olarak karar verilmiştir.


IV. GEREKÇE


A. Uyuşmazlık


Uyuşmazlık, işçinin son aldığı aylık ücretin belirlenmesi noktasında Bölge Adliye Mahkemeleri kararları arasında 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un (5235 sayılı Kanun) 35 inci maddesi bağlamında giderilmesi gereken bir uyuşmazlık bulunup bulunmadığına ilişkindir.


B. İlgili Hukuk


1. Bölge adliye mahkemelerinin benzer olaylarda kesin nitelikteki kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi isteminin hukuki dayanağı, 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinde yer alan düzenlemedir.


2. 5235 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) üncü bendinde yer alan düzenlemeye göre; “Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet başsavcısının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemesi Kanununa göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtaydan bu konuda bir karar verilmesini istemek” bölge adliye mahkemesi ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri başkanlar kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.


3. 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası ise şöyledir:


“(3) numaralı bende göre yapılacak istemler, ceza davalarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, hukuk davalarında ise ilgili hukuk dairesine iletilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşmazlık bulunduğuna kanaat getirmesi durumunda ilgili ceza dairesinden bir karar verilmesini talep eder. Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak dairece bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir.”


4. 4857 sayılı ... Kanunu'nun 21 inci maddesi ile 32 nci maddesi.


C. Değerlendirme


1.... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun 09.10.2023 tarihli ve 2023/14 Karar sayılı kararına konu uyuşmazlığın giderilmesi istemi; ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin 2023/619 Esas, 2023/1237 Karar sayılı kararı ile 8. Hukuk Dairesinin 2023/1198 Esas, 2023/2057 Karar sayılı ve 2023/1197 Esas, 2023/2056 Karar sayılı kararları, 29. Hukuk Dairesinin 2023/771 Esas, 2023/2167 Karar sayılı, ... Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesinin 2023/497 Esas, 2023/1181 Karar sayılı ve ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 2023/5216 Esas, 2023/1965 Karar sayılı kararlarına ilişkindir.


2. Öncelikle uyuşmazlığın giderilmesi yoluna başvurulabilmesi için, bölge adliye mahkemesi kararlarının uyuşmazlığı nihai bir kararla sona erdiren kesin hükümle sonuçlanmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte başvurucunun talebine konu ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 23.05.2023 tarihli ve 2022/5216 Esas, 2023/1965 Karar sayılı kararı incelendiğinde; 6100 sayılı Kanun'un 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ncı alt bendine göre İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırıldığı ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere İlk Derece Mahkemesine gönderildiği anlaşılmaktadır. Kesin hükümle sonuçlanmış dosyalar ile henüz derdest olan dosya arasında uyuşmazlığın giderilmesi imkânı bulunmamaktadır. ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 23.05.2023 tarihli ve 2022/5216 Esas, 2023/1965 Karar sayılı kararının 5235 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası bağlamında kesin karar olarak nitelendirilemeyeceği anlaşıldığından bu karar yönünden uyuşmazlığın giderilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


3. Diğer yandan 5235 sayılı Kanun ile bu Kanun'da sayılan kişi ve kurumlara tanınan uyuşmazlığın giderilmesini talep etme hakkı, mutlak biçimde her uyuşmazlığın esasına yönelik ... geliştirilmesine imkân vermez. Uyuşmazlığın giderilmesi talebi bir kanun yolu olmayıp böyle bir talebin varlığı hâlinde, Yargıtayca temyiz incelemesine benzer bir inceleme yapılması da mümkün değildir.


4. Uyuşmazlığın giderilmesi istemli başvuru dilekçesinde; istinaf incelemesi sonunda ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi tarafından işçinin son aldığı ücret olarak işçinin kendi rızasıyla imzaladığı son ücret sözleşmesindeki miktar esas alınırken diğer Dairelerin işçinin filen aldığını iddia ettiği ve tanık beyanları ile ispatladığı ücreti esas aldıklarının belirtildiği ve Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunca da bu konuda Daireler arasında uyuşmazlık bulunduğu belirtilerek istemin Dairemize gönderildiği görülmektedir.


5. ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesince; kabul edilen ücret miktarının istinafa getirildiği belirtildikten sonra davacının banka kayıtları uyarınca ücretinin tespit edilmesinin doğru olduğu kabul edilmiştir. ... Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi; istinafa başvuru dilekçesinde ... sözleşmesi ve banka kayıtları ile uyumlu bordrolara göre davacının ücretinin net 2.500,00 USD olduğu hâlde 4.000,00 USD kabulünün hatalı olduğu ve banka kayıtlarında daha yüksek ödeme nedeninin fazla çalışma, ... bayram ve genel tatil ve hafta tatili çalışmalarının da ödenmesi olduğu ileri sürülmüş ise de işverence davacıya banka aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinin aylık 4.000,00 USD üzerinde olması ve davacı tanıklarının davacının ücretinin 4.000,00 USD olduğunu beyan etmiş olmaları nedeniyle işçinin aylık ücretinin 4.000,00 USD olduğunun belirlenmesinde bir isabetsizlik olmadığını kabul etmiştir. ... Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesince; istinafa başvuru dilekçesinde davacının aylık net ücretinin yazılı delillerle belirli olduğunun, bu deliller yok sayılarak bilirkişi raporuna göre hüküm tesis edildiğinin belirtildiği; ancak banka kayıtları ve tanık beyanları dikkate alındığında davacının ücretinin ... sözleşmesinde kararlaştırılan ücretten fazla olduğunun sabit olduğu gerekçesiyle bu yöndeki istinaf başvurusu yerinde bulunmamıştır. ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ise istinafa başvuru dilekçesinde ücretin hatalı belirlendiğinin belirtildiğine değindikten sonra davacının 6.000,00 USD ücret aldığını iddia ederken davalının davacı işçinin 3.450,00 USD ücret ile çalıştığını savunduğu, davalı işverence 01.07.2021 tarihli yazı ile işletmesel karar uyarınca ücretinin 3.450,00 USD olarak ve roster planının 10/2 şeklinde değiştirilmesi zorunluluğu doğduğu hususunun tebliğ edildiği, davacının aynı tarihli muvafakatname ile ücretinin 3.450,00 USD’ye düşürülmesine rıza gösterdiği ve yeni bir ... sözleşmesi imzalayarak bu sözleşmede de ücretin 3.450,00 USD olarak belirlendiği, o hâlde hesaplamaya esas alınması gereken ücretin 3.450,00 USD olması gerekirken hatalı değerlendirme ile 6.000,00 USD kabul edilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusu yerinde kabul edilmiştir.


6. Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra belirtmek gerekir ki her bir dosyadaki iddia, savunma ve delil durumuna göre ücret miktarının ispatı hususu farklılık gösterebilir. Bu hâlde işçilerin kabul edilen ücreti yönünden kararlar birbiri ile çelişir gözükmekte ise de bu çelişki; dosya kapsamı, sunulan deliller ve dosyalardaki ispat durumu ile ilgilidir. Bu bağlamda uyuşmazlığın giderilmesi istemine konu Bölge Adliye Mahkemeleri ve istinaf incelemesine esas İlk Derece Mahkemeleri kararları incelendiğinde; uyuşmazlığın giderilmesi istemine konu dosyalardaki delil ve ispat durumunun aynı olduğu buna rağmen farklı sonuca ulaşıldığı hususu belirlenememektedir. Bölge Adliye Mahkemelerince dosya kapsamında yer alan deliller ve somut olayın koşulları gözetilerek hüküm tesis edilmesi, bir diğer ifade ile somut olaya özgü nitelikte kararlar verilmesi durumunda, bölge adliye mahkemeleri kararları arasında giderilmesi gereken bir uyuşmazlığın bulunduğundan söz edilemez.


7. Açıklanan nedenlerle ... Bölge Adliye Mahkemesi 8, 9, 29 ve 34. Hukuk Daireleri kararları arasında 5235 sayılı Kanun'un 35 inci maddesi bağlamında giderilmesi gereken bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.


V. KARAR


1. ... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun 09.10.2023 tarihli ve 2023/14 Karar sayılı kararına istinaden iletilen mevcut talep yönünden uyuşmazlığın giderilmesine yer olmadığına,


2. Dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilmesine,


28.11.2023 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.