Davacının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı tarih itibariyle Yükseköğretim Kurulu'nun denetimine ve takibine tabi olduğu ve yapılan denetimlerde davacının yatay geçiş yapılan üniversiteden mezun olduğu 03.07.2020 tarihine kadar yatay ge 

T.C. DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas : 2021/5511 Karar : 2021/5511 Tarih: 09.11.2021


İSTEMİN KONUSU :


24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesinin ''Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.'' hükmünün, Söz konusu Yönetmelik hükmüne dayanılarak çıkarılan Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri'nin A. Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı kısmı 1. maddede yer alan ’’ Yurdumuzda ve KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına) hükmünün,Davacının diplomasının Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma'ya uygun olduğuna dair yazı verilmesine ilişkin talebinin denklik talebi olarak değerlendirilmesi ve anılan anlaşmaya uygun olduğuna dair yazı verilmemesi işleminin; Davacının denklik başvurusunun reddine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18/05/2021 tarihli işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.


DAVACININ İDDİALARI : 

Davacının diplomasının Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma'ya uygun olduğuna dair yazı verilmesine ilişkin talebinin denklik talebi olarak değerlendirilmesi ve anılan anlaşmaya uygun olduğuna dair yazı verilmemesi ve denklik başvurusunun reddi açısından: KKTC’den mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının denklik işlemine tabi tutulmadığı, talepleri halinde kendilerine anlaşmaya uygunluk yazısı verildiği, kendi başvurusununsa hatalı değerlendirilerek denklik talebi olarak algılandığı ve reddedildiği, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma’da, denkliği kabul edilen yabancı bir üniversite bölümünden KKTC Üniversitesi’ne yatay geçiş yapan kişilerin kapsam dışı olduğuna ilişkin hüküm olmadığı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 10.09.2020 yazısında davacının denkliğe tabi olmadığının açıkça belirtildiği, diplomasında ‘’denkliğe tabidir’’ ifadesinin olmadığı, somut olayda davacının hilesi olmadığı gibi açık hata bulunmadığı, davacının yatay geçiş talebinin hukuka uygun olduğuna üniversite tarafından karar verildiği ve durumun usülüne uygun olarak YÖK’e bildirildiği, zincirleme olarak her bir sınıfta ayrı işlemler tesis edilerek nihayetinde diploma verildiği, 4 yıl boyunca yatay geçişin hukuka aykırı olduğuna ilişkin bildirimde bulunulmadığı gibi YÖKSİS kayıtlarına göre avukatlık stajına başladığı, nitekim Uygulama İlkeleri’nde de davacının denklik almasını engelleyen bir hüküm bulunmadığı, maddede düzenlemeden salt Türkiye’de KKTC’de bulunan Üniversitelerde öğrenim görenlerin yararlanacağı ifadesinin olmadığı, yurdumuzda ve KKTC’de yayımlanan Klavuzlarda yer alan yükseköğretim kurumlarından bahsedildiği, ve ‘’diğer’’ ifadesiyle de Klavuzda yer almayan Üniversitelerin kastedildiği, Bakü Devlet Üniversitesi de YÖK tarafından tanındığından, denkliği kabul edilen başka Üniversiteye geçilerek alınan diplomanın da hukuka uygun olduğu. Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri 2. maddesindeki şartın davacı tarafından sağlandığı, 2015 yılında doğrudan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni tercih etseydi ÖSYM tarafından bu okula yerleşebileceği ifade edilmektedir.


Dava konusu düzenleyici işlemler açısından: Kanunla öngörülen yetki devri yasağına aykırı hareket edildiği, 2547 sayılı Kanun 6. madde 1. fıkra c bendinde: ‘’Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden, Yükseköğretim kurumlarının öğretiminin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, yükseköğretim üst kuruluşlarıyla,üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması (…) dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri Yürütme Kuruluna devredebilir.’’ hükmünün, Aynı Kanunun 44/1 c bendinde: ‘’ Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.’’ hükmünün yer aldığı, yatay geçişe ilişkin hususlar Yönetmelikle düzenlenir ve Yönetmelikler Genel Kurulca düzenlenir hükümlerine rağmen Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesinin ''Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.'' şeklinde düzenlendiği ve bu düzenleme uyarınca Güz ve Bahar Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri’nin getirildiği, yönetmeliğe aykırı hükmün bahsedilen Uygulama İlkeleri ile getirildiği, 24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesinde: ‘’Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. hükmünün bulunduğu, Yönetmelikte Güz ve Bahar Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri A-1’de yer alan ‘’ Yurdumuzda ve KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına), ’’ifadesinin ilgili Yönetmelik maddesinde yer almadığı, alt düzenleyici işlem vesilesiyle üst düzenleyici işlemle getirilen hakkın ortadan kaldırıldığı, sınırlandırıldığı, iddia edilmektedir.


DAVALININ SAVUNMASI : 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ''Dava açma süresi'' başlıklı 7. maddesinde dava açma sürelerinin özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabileceklerinin düzenlendiği; gerek düzenleyici işlemler gerek bireysel işlemler yönünden davanın süresinde açılmadığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 131. maddesinde yer alan: ''Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim - öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur. Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.'' hükmü uyarınca yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6.maddesinin (a) bendinde Yükseköğretim Kurulunun tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren bir kuruluş olduğunun belirtildiği, 7. maddesinin (a) bendinde: Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, (b) bendinde: Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, (c) bendinde: Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi tedbirler almak, görevlerinin Kurula verildiği, 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve 24.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın 6. maddesinde: ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından, ön lisans ve lisans öğretimindeki yatay ve dikey geçişlerle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti . Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş kriter ve esaslar uygulanır'' hükmünün yer aldığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca öğrencilerin yatay ve dikey geçişleri ile ilgili esasları tespit etmek görevinin davalı Kuruma verildiği ve iptali istenen Yönetmelik hükmünün üst hukuk normlarına uygun olduğu, Bakü Büyükelçiliği’nin teyide ilişkin yazısında, ilgilinin hazırlık döneminde üniversite ile iletişime geçmediği ve hazırlık bölümü mezuniyet imtihanına katılmadığı gerekçesiyle Üniversite’nin 23.09.2016 tarihli kararıyla öğrencilikten çıkarıldığı bilgisinin yer aldığı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 6. maddesinin 1. fıkrasında: ''Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.'' hükmünün, 14. maddesinin 5. fıkrasında: ''Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.'' hükmünün ve yine aynı Yönetmeliğin Ek 1. maddesinde: ''Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.'' hükmünün yer aldığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olanlar İçin Tanıma ve Denklik Başvuru Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar 8. madde 2. fıkrasında T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans programları için aranan YKS/ÖSYS yerleşme ve baraj puanı yatay geçişler için ilgili yılda ilan edilen kıstasları sağlayamayan mezunların diploma denklik başvurularının reddedileceği ifadesinin yer aldığı, davacının Azerbaycan'daki Bakü Devlet Üniversitesi'nden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne yatay geçişinin, Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri'nin yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçişi yasaklayan 1. maddesi uyarınca mümkün olmadığı, bu durumda ilgili Yönetmeliğin genel hükümlerinin olaya uygulanması sonucu henüz hazırlık programına kayıtlı ilgilinin 6. madde birinci fıkra uyarınca yatay geçiş yapmasının mümkün olmadığı, davacının hem yatay geçiş kurallarının genel hükmü olan '' hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz'' kuralını hem de Güz ve Bahar Dönemi Ek madde 1 Uygulama İlkeleri hükmünü ihlal ettiği, işlemlerin mevzuata uygun olduğu, KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. Uyruklu kişilerin kayıtlarının ancak ÖSYS yerleştirmesi ve usulüne uygun yatay geçiş hallerinde hukuka uyarlı olduğu, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarına kayıtlı T.C. öğrencilerinin kayıtlarının hukuka uygun olup olmadığının denklik başvurusu sırasında incelendiği, savunulmaktadır.


DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : 

Yürütmenin durdurulması isteminin Güz ve Bahar Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri ve bireysel işlem yönünden kabulü gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma için verilen süre geçtikten sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi, savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, gereği görüşüldü:


İNCELEME VE GEREKÇE :


MADDİ OLAY :


Dava; 24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesinin ''Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.'' hükmünün, söz konusu Yönetmelik hükmüne dayanılarak çıkarılan Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri'nin A. Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı kısmı 1. Maddede yer alan ’’ Yurdumuzda ve KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına) hükmünün, davacının diplomasının Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma'ya uygun olduğuna dair yazı verilmesine ilişkin talebinin denklik talebi olarak değerlendirilmesi ve anılan anlaşmaya uygun olduğuna dair yazı verilmemesi işleminin ve davacının denklik başvurusunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


Davacının 2015 yılında YKS sınavından TM-3 puan türünde 295,27 puan alarak 203,668 Türkiye sıralaması ile 2015 ÖSYS Klavuzunda Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümüne kayıt yaptırdığı, hazırlık sınıfının ardından bölüme başlamadan Uluslararası Kıbrıs Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdığı, 4 yıllık örgün eğitim sonrası 03.07.2020 tarihinde mezun olduğu ve 22.08.2021 tarihinde Kahramanmaraş Barosu’nda avukatlık stajını tamamladığı, mezun olduktan sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden almış olduğu diplomasının ''Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma''ya uygun olduğuna dair yazı verilmesi talebinde bulunduğu, başvurunun denklik başvurusu olarak değerlendirilerek davacının denklik başvurusunun reddedildiği anlaşılmıştır.


İLGİLİ MEVZUAT:


2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinde; Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabileceği hüküm altına alınmıştır.


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 6.maddesinin a bendinde: ''Yükseköğretim Kurulu, tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, bir kuruluştur.'' hükmüne, aynı Yasanın 44. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde ise:'' Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.'' hükmüne yer verilmiştir.


HUKUKİ DEĞERLENDİRME:


24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesi yönünden:


Bakılan davada dava konusu Yönetmelik hükmü yönünden; yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esaslarının 2547 sayılı Kanun 6/1-c hükmüne uygun olarak ilgili Yönetmelikle ortaya koyulduğu, bu belirlemeler ışığında işlerlik için tespiti gereken uygulama ilkelerinin Yönetim Kurulu'nca belirlendiği değerlendirildiğinde, 2577 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 27. maddesinde yer alan koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


İlgili Yönetmelik hükmüne dayanılarak çıkarılan Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri'nin A. Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı kısmı 1. madde yönünden:

Söz konusu maddede yer alan ’'Yurdumuzda ve KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına)'' hükmünün, getiriliş amacının salt yurdumuzda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların ilgili hükümden yararlanmasını sağlamak olduğuna ilişkin davalı idarenin savunması da dikkate alındığında, dayanağı yönetmelik maddesinde yer almayan bir kısıtlamaya yer vererek ilgili Yönetmelik hükmünün uygulama alanını ve hakkın kullanımını daralttığı sabit olduğundan, işbu madde hükmünde hukuka uyarlık görülmemiştir.


2577 sayılı Yasanın 27. maddesi yönünden yürütmenin durdurulmasına ilişkin şartların var olduğu anlaşıldığından bu husus yönünden istemin kabulü gerekmektedir.


Davacının diplomasının Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma'ya uygun olduğuna dair yazı verilmesine ilişkin talebinin denklik talebi olarak değerlendirilmesi ve anılan anlaşmaya uygun olduğuna dair yazı verilmemesi açısından:


Davacının eğitimine Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nde başlamasının ardından hazırlık sınıfının akabinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yaptığı ve mezuniyetinin ardından denklik başvurusu için kullanılan başvuru dilekçesiyle yapılan başvurunun denklik başvurusu olarak değerlendirildiği görülmüştür. Söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın 2. maddesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin önlisans ve lisans diplomalarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyetinde geçerli olması için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitedeki önlisans ve lisans programına, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerindeki lisans ve önlisans programlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre her yıl yapılan sınav sonuçlarına göre yerleştirilmiş olmaları şartı ve 6. maddesinde: ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından, önlisans ve lisans öğretimindeki yatay ve dikey geçişlerle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş kriter ve esaslar uygulanır'' hükmü yer almıştır. Davacının diplomasının Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma'ya uygun olduğuna dair yazı verilmesine ilişkin talebinin esasında mahiyeti ve doğurduğu netice itibariyle denklik talebi olduğu, bu nedenle anlaşmaya uygunluk yazısı verilmemesine ilişkin işlemin denklik talebinin reddi işleminden ayrı tutularak incelenmesinde hukuki yarar bulunmadığı göz önüne alınarak bu kısmın yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.


Denklik başvurusunun reddine ilişkin işlemin incelenmesi : 


Davacının 2015 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS Sınavı sonucunda TM-3 puan türünde 295,27303 puanla 203.668 Türkiye sıralaması ile ÖSYM Klavuzunda yer alan Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji bölümüne kayıt yaptırdığı, 2015 YKS sınavı sonucu aldığı puanın, yatay geçiş yaptığı Uluslararası Kıbrıs Hukuk Fakültesi'ne 2015 yılında en son yerleşen öğrencinin puanından fazla sıralamasının da daha önde olduğu, 24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik maddesi Ek madde 1: ''Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.'' şartını taşıdığı, ilgili madde uyarınca tesis edilen Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri'nin A. Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı kısmı 1. maddesinde yer alan, yurdumuzda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların ilgili hükümden yararlanabileceğine ilişkin hüküm de dayanağı yönetmelik maddesinde yer alan hakkın kullanımını daraltacak nitelikte görülerek yürütmesi durdurulduğundan, davacının yatay geçiş başvurusunun Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 6. madde birinci fıkra uyarınca değil ek madde 1 kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır.


Davacının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı tarih itibariyle Yükseköğretim Kurulu'nun denetimine ve takibine tabi olduğu ve yapılan denetimlerde davacının yatay geçiş yapılan üniversiteden mezun olduğu 03.07.2020 tarihine kadar yatay geçişte herhangi bir usülsüzlük olduğuna ilişkin bildirim yapılmadığı da dikkate alındığında, davacının denklik başvurusuna ilişkin dava konusu bireysel işlemde hukuka uyarlık olmadığı sonucuna varıldığından yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerekmektedir.


KARAR SONUCU:


Açıklanan nedenlerle;


Davacının denklik başvurusunun reddine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18/05/2021 tarihli işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,


Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri'nin A. Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı kısmı 1. maddesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,


Davacının diplomasının Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma'ya uygun olduğuna dair yazı verilmesine ilişkin talebinin denklik talebi olarak değerlendirilmesi ve anılan anlaşmaya uygun olduğuna dair yazı verilmemesi işleminin YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HAKKINDAKİ İSTEMİN REDDİNE,


24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. Maddesi yönünden 257 sayılı İdari Yargıla Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen şartların bulunmaması nedeniyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HAKKINDAKİ İSTEMİN REDDİNE,


Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, 09.11.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.