İŞ KANUNUİŞ KANUNU


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam ................................................................................................................ 1 

Tanımlar ……..................................................................................................................... 2 

İşyerini bildirme ................................................................................................................. 3 

İstisnalar ……..................................................................................................................... 4 

Eşit davranma ilkesi ........................................................................................................... 5 

İşyerinin veya bir bölümünün devri ....................................................................................6 

Geçici iş ilişkisi .................................................................................................................. 7 


İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

Tanım ve şekil…................................................................................................................. 8 

Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi……….................................................... 9 

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri…................................................................. 10 

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi............................................................................... 11 

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları…............................................... 12 

Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi........................................................................... 13 

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma….................................................................... 14 

Deneme süreli iş sözleşmesi............................................................................................. 15 

Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri …........................................................ 16

Süreli fesih ....................................................................................................................... 17 

Feshin geçerli sebebe dayandırılması ...………………................................................... 18 

Sözleşmenin feshinde usul ............................................................................................... 19 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü....................................................................................... 20 

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları ....................................................................... 21

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi ………………...................... 22 

Yeni işverenin sorumluluğu ………………..................................................................... 23 

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı ........................................................................... 24 

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı ....................................................................... 25 

Derhal fesih hakkını kullanma süresi ............................................................................... 26 

Yeni iş arama izni ............................................................................................................. 27

Çalışma belgesi ................................................................................................................ 28 

Toplu işçi çıkarma ............................................................................................................ 29 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ............................................................. 30

Askerlik ve kanundan doğan çalışma .............................................................................. 31 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret

Ücret ve ücretin ödenmesi ..…......................................................................................... 32

İşverenin ödeme aczine düşmesi ...................................................................................... 33 

Ücretin gününde ödenmemesi …...................................................................................... 34 

Ücretin saklı kısmı …....................................................................................................... 35 

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü ... 36 

Ücret hesap pusulası ........................................................................................................ 37 

Ücret kesme cezası ……................................................................................................... 38 

Asgari ücret ...................................................................................................................... 39 

Yarım ücret ....................................................................................................................... 40 

Fazla çalışma ücreti …….................................................................................................. 41 

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma …................................................................................. 42 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma ................................................................................... 43 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ............................................................. 44

Saklı haklar ...................................................................................................................... 45

Hafta tatili ücreti .............................................................................................................. 46 

Genel tatil ücreti ............................................................................................................... 47

Geçici iş göremezlik ........................................................................................................ 48 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti ...................................................................................... 49 

Tatil ücretine girmeyen kısımlar ….................................................................................. 50 

Yüzdelerin ödenmesi …................................................................................................... 51 

Yüzdelerin belgelenmesi .................................................................................................. 52

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ........................................................................... 53 

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi …........................................... 54 

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller …................................................... 55 

Yıllık ücretli iznin uygulanması …................................................................................... 56 

Yıllık izin ücreti ............................................................................................................... 57

İzinde çalışma yasağı …................................................................................................... 58 

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti .......................................................................... 59 

İzinlere ilişkin düzenlemeler …........................................................................................ 60 

Sigorta primleri ................................................................................................................ 61 

Ücretten indirim yapılamayacak haller ............................................................................ 62 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşin Düzenlenmesi

Çalışma süresi .................................................................................................................. 63 

Telafi çalışması ................................................................................................................ 64

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği Madde .................................................................. 65

Çalışma süresinden sayılan haller …................................................................................ 66 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri .................................................................... 67

Ara dinlenmesi ................................................................................................................. 68 

Gece süresi ve gece çalışmaları ....................................................................................... 69 

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri ..................................................................... 70

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı ................................................................  71 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı …............................................................................... 72 

Gece çalıştırma yasağı …................................................................................................. 73 

Analık halinde çalışma ve süt izni ................................................................................... 74 

İşçi özlük dosyası ............................................................................................................. 75 

Yönetmelikler .................................................................................................................. 76 


BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri .................................... 77 

İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ….......................................................................... 78 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması ...................................................................79 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ........................................................................................... 80 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ......................................................................................81

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar …............................................ 82

İşçilerin hakları ................................................................................................................ 83 

İçki veya uyuşturucu kullanma yasağı ............................................................................. 84 

Ağır ve tehlikeli işler …................................................................................................... 85 

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor .......................................................................................... 86 

On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor ...................................................................... 87

Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik ........................................................ 88 

Çeşitli yönetmelikler ……................................................................................................ 89


ALTINCI BÖLÜM

İş ve İşçi Bulma

İş ve işçi bulmaya aracılık ................................................................................................ 90 


YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

Devletin yetkisi ................................................................................................................ 91 

Yetkili makam ve memurlar …......................................................................................... 92 

Yetkili memurların ödevi ................................................................................................. 93

Muafiyet ........................................................................................................................... 94

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler ....................................................................... 95


 

İşçi ve işverenin sorumluluğu …...................................................................................... 96 

Zabıtanın yardımı ............................................................................................................. 97


SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık ….............................. 98 

Genel hükümlere aykırılık ……....................................................................................... 99

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık ............................................................ 100 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık ......................................... 101

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık …............................................................................ 102 

Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık ........................................................................ 103 

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık ........................................................... 104 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık ...................................................... 105

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık ........................................................................... 106 

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık .......................................... 107 


DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Yazılı bildirim ................................................................................................................ 109 

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları …................................................................. 110 

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri .............................................................................. 111 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı ................................ 112 

Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi ............................................................. 113

Üçlü Danışma Kurulu ……............................................................................................ 114

Kantin açılması .............................................................................................................. 115 

......................................................................................................................................... 116 

......................................................................................................................................... 117 

......................................................................................................................................... 118 

Yönetmelikler ................................................................................................................. 119 

Yürürlükten kaldırılan hükümler ................................................................................... 120 

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri Ek ……............................................. 1 

Mazeret izni Ek .................................................................................................................. 2 

Zamanaşımı süresi Ek ….................................................................................................... 3 

Geçici ................................................................................................................................. 1 

Geçici ................................................................................................................................. 2 

Geçici ................................................................................................................................. 3 

Geçici ................................................................................................................................. 4 

Geçici ................................................................................................................................. 5 

Geçici ................................................................................................................................. 6 

Geçici ................................................................................................................................. 7 

Geçici ................................................................................................................................. 8

Geçici ................................................................................................................................. 9

Geçici ............................................................................................................................... 10

Geçici ............................................................................................................................... 11

Yürürlük ......................................................................................................................... 121

Yürütme ......................................................................................................................... 122