İşten Çıkış Kodu İşsizlik Ödeneğini Etkiler mi? 

İşten Çıkış Kodu İşsizlik Ödeneğini Etkiler mi?


İşveren ile yapılan arabuluculuk son tutanağında kıdem tazminatı, ücret, fazla çalışma ve ubgt alacaklarının ödenmesi hususunda anlaşmaya varılmışsa, işverenin işten ayrılış bildirgesinde belirttiği işten çıkış kodunun bir önemi kalmaz, arabuluculuk anlaşma tutanağına göre işçiye işsizlik ödeneği bağlanır. 


Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi 2022/1214 E., 2023/1776 K., 28/09/2023


İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAĞLANIP BAĞLANMAMASI KONUSUNDA ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI VARKEN İŞVERENİN FESİH BİLDİRİMİNİN ESAS ALINAMAYACAĞI


İlk Derece Mahkemesi'nce verilen karara karşı taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gelmiş olmakla dosya incelendi yapılan müzakere sonunda gereği düşünüldü;


A)Davacı İsteminin Özeti:


Davacı, dava dışı ............ Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde 10.10.2018-02.12.2020 tarihleri arasında kesintisiz şekilde çalıştığını, aldığı son net maaşının AGİ hariç 2.900,00 TL olduğunu, maaşlarının düzenli olarak ödenmemesi ve son 2 ay maaşlarını hiç alamaması sebebiyle iş akdini haklı sebeple feshettiğini, fesih sonrası işçilik alacaklarının ödenmediğini, iş akdini haklı sebeple feshettikten sonra işsizlik maaşı alabilmek için davalı kuruma müracaat ettiğini, davalı Kurum tarafından iş akdinin feshinden önceki 120 gün içinde prim ödeme şartının sağlanmadığı ve fesih nedeninin istifa olduğu ileri sürülerek talebin reddedildiğini, eksik gün nedenlerinin birden fazla ve ücretsiz izin olarak bildirilmiş olduğunu, bu eksik günlerin işsizlik maaşı almaya engel olmadığını, davacıya arabuluculuk aşamasında kıdem tazminatı ödemesi yapıldığını ve bu suretle iş akdinin haklı sebeple feshedildiğinin ortaya konulduğunu iddia ederek davacıya işsizlik sigortası ödemesi yapılması gerektiğinin tespitine ve işsizlik ödeneğinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep etmiştir.


B)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan sigortalıların 4447 SK'nın 50 ve 51. Maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerektiğini, arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğinde bir belge olarak değerlendirilebilmesi için 2020/1 sayılı Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin 3.6. maddesinde yer alan bilgi ve belgelerin ibrazının gerektiğini, davacının fesih kodunun 3 (istifa) olarak belirtilmesi sebebiyle fesih sebebinin 4447 SK kapsamında mevzuata uygun olmadığını, somut olayda davacının başvurusunun önce işten çıkış koduna göre, ardından anlaşma belgesine göre değerlendirildiğini, anlaşma tutanağı ve SGK verileri birlikte değerlendirildiğinde feshin 4447 SK'nın 51. Maddesi kapsamında olduğunun net olarak anlaşılamadığını, bu durumun dava dışı işveren nezdinde sorgulandığını ve işverence davacının istifa dilekçesinin sunulduğunu, davacı tarafından sunulan arabuluculuk anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi taşımadığını, bu sebeple de ilam niteliğinde bir belge olmadığını, anlaşma belgesinin taraflar ve avukatlarının birlikte imzasını da içermediğini, davacının işten çıkış nedeni hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunduğu anlaşıldığından işsizlik ödeneği talebine olumlu cevap verilmediğini, iş akdinin haklı nedenle feshine ilişkin bir ibarenin arabuluculuk tutanaklarında ya da kurum kayıtlarında yer almadığını, davacının son 120 gün şartını yerine getirmesi ile ilgili bir sorun olmadığını, mevzuat açısından böyle bir problem bulunmadığını ileri sürülerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


C)İlk Derece Mahkemesinin Karar Özeti:

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.


D)İstinaf Eden ve Nedenleri:

Kararı taraf vekilleri istinaf etmiştir.

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davalı kuruma bizzat arabuluculuk son tutanağı ile anlaşma belgelerinin ibraz etmelerine rağmen işsizlik ödeneği başvuru talebinin reddedildiğini, dava açılmasına davalı kurum sebebiyet verdiğinden lehlerine vekalet ücreti ile yargılama giderine hükmedilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; bilirkişi raporuna yapılan itirazların dikkate alınmadığını, davacının başvurusu üzerine dava dışı işverenden bu hususun araştırıldığını, işten ayrılış bildirgesinde 03 kodu işaretlendiğinden ödeme yapılmadığını ileri sürmüştür.


E)Hukuki Değerlendirme ve Gerekçe:

Dairemizce istinaf incelemesi HMK'nun 355. ve 357. maddeleri gereğince istinaf sebepleri ile bağlı olarak ve kamu düzenine aykırılık hususları da gözetilerek yapılmıştır.

Dava, 4447 sayılı kanundan kaynaklanan işsizlik ödeneği alacağına ilişkindir.

Davacı, dava dışı ............ Sanayi A.Ş.’de 10/10/2018 – 02/12/2020 tarihleri arasında çalışmıştır. Davacı ücretlerinin düzenli olarak ödenmemesi üzerine 02/12/2020 tarihinde noterden gönderdiği ihtarname ile iş sözleşmesini İK 24/2-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshetmiştir. İşveren ile yapılan 28/12/2020 tarihli arabuluculuk son tutanağında kıdem tazminatı, ücret, fazla çalışma ve ubgt alacaklarının ödenmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Davacı tarafından davalı kuruma işsizlik ödeneği için başvuruda bulunulmuştur. İşten ayrılış bildirgesinde 03 nolu istifa kodu işaretlendiğinden kurum tarafından davacının işverenine işten ayrılışa ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi talep edilmiştir. İşveren tarafından istifa dilekçesi gönderilmiştir. Ancak davacı tarafından kuruma verilen 28/12/2020 tarihli dilekçe ekinde arabuluculuk anlaşma belgesi ibraz edilmiştir. Davalı tarafça davacı tarafından ibraz edilen bu belgeye itibar edilmek yerine dava dışı işverenin cevap yazısı dikkate alınarak davacıya işsizlik ödeneği bağlanması yönünde karar verilmek yerine talebin reddine karar verilmesi hatalıdır. Davacı tarafından gerekli belgeler davalı kuruma ibraz edilmiş olup buna rağmen kurum tarafından talebin reddedilmesi dikkate alındığında mahkemece dava kabul edildiği halde davacı lehine yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmemesi hatalıdır.

Davalının istinaf isteminin esastan reddi, davacının istinaf isteminin ise yukarıda açıklanan nedenle kabulü ile, mahkeme kararının HMK'nun 353/1.b-2 hükmü gereğince düzelterek yeniden esas hakkında hüküm kurulmak üzere ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.


HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1) Davalı vekilinin istinaf isteminin esastan reddi, davacı vekilinin istinaf itirazının esastan kabulüne, hakkında istinaf başvurusunda bulunulan İlk Derece Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b/2 hükmü gereğince yeniden esas hakkında hüküm kurulmak üzere ORTADAN KALDIRILMASINA,

2)DAVANIN KISMEN KABULÜ İLE;

a-Davalı kurumun 24327614 bildirge kayıt numaralı RET kararının iptali ile davacının işsizlik ödeneğinden yararlandırılması gerektiğinin TESPİTİNE,

Davacının hak kazandığı halde ödenmeyen toplam 9.444,60 TL işsizlik ödeneği alacağının 1.000,00 TL kısmının dava tarihi olan 02/02/2021 tarihinden, kalan miktara ise ıslah tarihi olan 15/07/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

b-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

c-Davacı tarafından yatırılan 59,30 TL peşin harç ile 144,22 TL ıslah harcı, 59,30 TL istinaf karar harcı toplamı 262,82 TL'nin talebi halinde davacıya İADESİNE,

ç-Davacı tarafından yapılan 379,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

d-Davalı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

e-Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 9.444,60 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3)İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4)HMK'nın 333.maddesi uyarınca kullanılmayıp kalan gider avansının olması durumunda sarf edene iadesine,

5)Kararın taraflara tebliği ve harç tahsil müzekkeresi yazılması işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,

6)İlk derece mahkemesince hüküm altına alınan harçların tahsil edilmiş olması halinde tahsil edilen miktarın hüküm altına alınan harçtan mahsup edilmesine,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 7036 Sayılı Kanun'un 8. maddesi ve 6100 Sayılı HMK'nın 362. maddesi gereğince miktar itibariyle kesinlik sınırının altında kaldığından KESİN olarak 28.09.2023 gününde oy birliği ile karar verildi.