201 gün yurtdışı kalış süresi lisans düzeyindeki (tamamlama) 2 (iki) yıllık bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süredir. 

201 gün yurtdışı kalış süresi lisans düzeyindeki (tamamlama) 2 (iki) yıllık bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süredir. ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/98

Karar Numarası: 2020/964

Karar Tarihi: 04.06.2020


İSTEMİN ÖZETİ: …. Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olan davacı tarafından, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 31/05/2019 tarih ve E.40484 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; ……. Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olan davacı tarafından, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun davacının yurt dışında kalış süresinin (201 gün) yetersiz olduğundan bahisle Tanıma ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığının 31/05/2019 tarih ve E.40484 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı, her ülkenin kendine özgü hukuk kurallarının olduğu ve verilen eğitimlerin ülkede uygulanan hukuk kurallarına dayalı olduğu, ….. Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne ait diplomanın denkliğinin belgelendirilmesi sonucunda Türkiye'de hukuk alanında kullanılacak olması karşısında, Yüksek öğretim Kurulu Hukuk Denklik Alt Komisyonunda davacının denklik başvurusuna esas belgelerinin alanında uzman öğretim üyelerince bireysel bazda incelenmesi, zorunlu olarak alınması gerekli derslerin tespit edilerek durumun raporlandırılması gerektiği açık olup, bu şekilde Türk Hukukuna özgü alınması gereken derslerin davacı tarafından alınıp alınmadığına ilişkin davalı idarece gerekli araştırma ve incelemeler neticesinde ortaya çıkan sonuca göre işlem tesis edilmesi gerekirken; davacının yurt dışında kaldığı sürenin yetersiz olduğundan bahisle diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce verilen 04/12/2019 gün ve E:2019/1343, K:2019/2551 sayılı kararın; davalı idare vekilince davacının dosyasının Denklik Komisyonunca değerlendirilmesi üzerine ilgilinin Hukuk alanındaki eğitimin kazanımlarını elde edebilmesi için eğitime devam süresi yetersiz olduğu anlaşıldığından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik başvurusunun reddedilmesinin uygun olacağı ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir


SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak talebin reddine karar verilmesi istenilmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:


Dava; ….. Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olan davacı tarafından, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 31/05/2019 tarih ve E.40484 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7. maddesinin (p) bendinde; yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.


05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin "Başvuru usulü ve aranacak belgeler" başlıklı 4. maddesinde; "Tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği yöntem, usul ve esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen belgelerle yapılır:... f) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge." hükmü, "Mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvurularının incelenmesi"başlıklı6. maddesinde,"(1) 5 inci maddeye göre tanınan bir yükseköğretim kurumu ve programından mezun olup başvuruya esas belgeleri tam olanların başvuruları, aşağıdaki hususlar yönüyle incelenir: a) Belgelerin asıllığı, gerçeğe uygunluğu, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı, kişinin ilgili ülkede kalıp kalmadığı, pasaport bilgileri ve ülkeye giriş-çıkış dökümlerinin uygunluğu, b) Mezuniyet tanıma belgesi başvurusunda bulunan ilgililerin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun ve programının tanınıp tanınmadığı ve alınan eğitimin derecesi, c) Diploma denklik belgesi başvurusunda, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının asgari süre, kredi ve kazanımlar açısından Türk yükseköğretim sisteminde yer alan programa ve derecelere eşdeğer olup olmadığı, ç) Denklik için başvurusu yapılan diploma programının aynısı veya benzerinin Türk yükseköğretim sisteminde bulunmadığı durumlarda, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların sağlanması hâlinde diplomanın ön lisans, lisans ve yüksek lisans dereceleri açısından Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğerliği, d) Unvan kullanılmasını gerektiren durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kazanılan unvanla aynı olup olmadığı. (2) Kişinin sunduğu tüm belgeler Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından birinci fıkra kapsamında incelendikten ve gerektiğinde Bilim Alanı Danışma Komisyonundan ve/veya üniversitelerden görüş alındıktan sonra bir ön inceleme raporu hazırlanır ve Komisyona sunulur. (3) Komisyonun gerekli görmesi halinde, tanıma veya denkliği için başvurusu yapılan diploma ve diğer belgelerin gerçek olup olmadığı, öğrenim programının türü, niteliği ve düzeyi konularında, başvuru sahibinin kendisinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından belge teyidi, ek bilgi ve belge istenebilir."; hükmü, "Mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvurularının incelenmesi sonucu yapılacak işlemler" başlıklı 7. maddesinin 6. fıkrasında; "Diploma denklik başvuruları aşağıda belirtilen hâllerde reddedilir: a) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan yükseköğretim kurumlarında görülen eğitim-öğretim sonunda alınan diplomalara ilişkin mezuniyet tanıma belgesi ve/veya denklik başvuruları reddedilir. Ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları, öğreniminin en az %70’ini tanınan yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde incelemeye tabi tutulur. b) İlgililerin, uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık öğretim ve dışarıdan eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda aldıkları diplomalara ilişkin denklik başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Ancak bu programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları incelemeye tabi tutulur. c) Mezuniyet tanıma belgesine veya denkliği talep edilen diplomaya esas teşkil eden yükseköğretim programının, eğitim programı/alanı ve derecesi bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk görülmemesi hâlinde başvuru talebi reddedilir. ç) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olarak belirlendiği programlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yurtdışında tanınan Türkçe programlar dışında öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan denklik başvuruları reddedilir. d) Öğrenim süresince kullanılan pasaportun/pasaportların ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda (Mülga ibare: RG-14/4/2020-31099) (…) öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Öğrenime devam süresinin tespitinde Türkiye’deki ilgili yükseköğretim mevzuatı esas alınır. (Ek cümleler: RG-14/4/2020-31099) Bir eğitim-öğretim dönemi için eğitim-öğretim süresinin %70’inden az olan süreler eksik sayılır. Ön lisans eğitiminde en fazla bir, lisans eğitiminde ise en fazla üç eğitim-öğretim döneminde, eğitim-öğretime devam etmiş olmakla birlikte o dönemler için aranan sürelerde eksiklik bulunanlarda, öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresi aranan toplam süreyi sağlıyorsa ilgili dönemlerdeki eksiklik dikkate alınmaz. e) Tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olmasına rağmen ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimine eşdeğer olmayıp genellikle meslek eğitimini içeren ve alınmış olduğu ülkede bir üst öğrenime geçişe izin vermeyen veya Türkiye’deki akademik derecelere karşılık gelmeyen ara derecelere ilişkin başvurular reddedilir." hükmü yer almaktadır.


Yukarıda içeriğine yer verilen Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik başvurularında, Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans eğitiminin düzeyi ve içeriğine yönelik olarak yapılacak inceleme ve değerlendirmeler kapsamında mezun olunan programın Türk yükseköğretim programlarına eşdeğer olup olmadığı hususuna ek olarak başvuru sahiplerinin eğitime devam edip etmediklerine karine teşkil edecek şekilde objektif bir kriter olarak yurtdışında kaldığı sürenin lisans eğitimi için yeterli olup olmadığı hususunun da dikkate alınması gerektiği tartışmasızdır.


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesi uyarınca, Ülkemiz üniversitelerinde öğrenim süresine devam konusundaki takdirin üniversite senatolarına bırakıldığı, bu kapsamda Türkiye'de bulunan üniversitelerin eğitim öğretim sürelerini belirleyen düzenlemelere bakıldığında; Örneğin, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 11/4. maddesi (14 hafta, 70 iş günü), Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7/1. Maddesi (14 hafta, 70 iş günü) , İstanbul Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nin 14/2. Maddesi (70 iş günü), İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 5/1. maddesi (70 iş günü) ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 11/2. maddesi (diğerlerinden farklı olarak 15 hafta, 75 iş günü)'ndeki düzenlemeler dikkate alındığında, lisans eğitimi kazanımlarını elde edebilmek için ülkemiz fakültelerindeki genel uygulamanın, her bir yarıyıl için asgari eğitim sürenin 70 iş günü olarak belirlendiği görülmektedir.


Dosyanın incelenmesinden, …. Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olan davacı tarafından, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun davacının yurt dışında kalış süresinin (201 gün) yetersiz olduğundan bahisle Tanıma ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığının 31/05/2019 tarih ve E.40484 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Bu durumda, ülkemiz uygulamasında eğitime devam süresiyle ilgili düzenleme yapma yetkisinin üniversite senatolarına bırakıldığı ve üniversite senatoları tarafından genel bir uygulama olarak hukuk eğitimi için bir dönemde 70 iş günü eğitim süresinin arandığı, davacının …. Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde ön lisans eğitimi gördüğü, bilahare, 2014-2016 yılları arasında anılan üniversitede eğitim gördükten sonra mezun olduğu, davalı idarece, 2014 yılı güz döneminde 47 gün ve 2015 bahar döneminde 34 gün kalış süresinin yetersizliği öne sürülmekte ise de, dört dönemlik eğitim süresinde aranan % 70 devam zorunluluğu ile 14/04/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 1.maddesiyle söz konusu Yönetmeliğin 7.maddesinin 6.fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikteki " ... lisans eğitiminde ise en fazla üç eğitim-öğretim döneminde, eğitim-öğretime devam etmiş olmakla birlikte o dönemler için aranan sürelerde eksiklik bulunanlarda, öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresi aranan toplam süreyi sağlıyorsa ilgili dönemlerdeki eksiklik dikkate alınmaz." hükmü dikkate alındığında, 201 gün yurtdışı kalış süresinin lisans düzeyindeki (tamamlama) 2 (iki) yıllık bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süre olduğu kanaatine varılmakla, yurt dışındaki kalış süresi dikkate alınarak hukuk alanındaki eğitim kazanımlarını elde edebilmesi için eğitime devam süresinin yetersiz olduğundan bahisle diplomasına denklik belgesi verilmesine ilişkin başvurusunun reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamakta birlikte, sonucu itibariyle İdare Mahkemesi kararı yerinde görülmüştür.


Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusuna konu edilen karar, usul ve esas yönünden hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, 2577 sayılı Yasanın 45/3. maddesi uyarınca başvurunun yukarıda açıklanan gerekçe ile reddine, istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına ve posta gideri avansından artan miktarın Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333.maddesi uyarınca istinaf başvurusunda bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45. maddesinin 6. fıkrası gereğince diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, 04.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Av.Arb.Ahmet Can 

WhatsApp : 0 532 345 58 18  

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr 

Web : www.ahmetcan.av.tr  

LinkedIn’de Abone Olun linkedin.com


Diploma Denklik Hakkındaki diğer yazılar ve mahkeme kararları:

Yurt Dışı Diploma Denklik