Davacının Çalıştığı Yurt Dışındaki Şirket İle Türkiye’deki Şirket Arasında Organik Bir Bağın Olması 

Davacının Çalıştığı Yurt Dışındaki Şirket İle Türkiye’deki Şirket Arasında Organik Bir Bağın Olması 


Davacının maaşının bir kısmının elden, bir kısmının ise davacının izin verdiği kişi adına Türkiye’deki bir banka hesabına yatırıldığı ve dolar olarak yatırılan hesaptan “masraf” adı altında kesinti yapıldığı görülmektedir. Bu durumda belgelerde yer alan adreslerin ve telefon numaralarının davalı şirketle ilgisinin bulunup bulunmadığı, davacıyı Türkiye’den yurt dışındaki ülkeye götüren şirketin davalı şirket olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Ayrıca, davacının çalıştığı yurtdışındaki şirketi ile Türkiye’deki şirket arasında organik bir bağın olup olmadığının belirlenmesi ve davacının maaşının yatırıldığı banka hesabına kim tarafından para yatırıldığının araştırılması önemlidir. Bu bilgiler ışığında karar verilmesi gerekmektedir


Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2016/17019 E., 2016/11758 K. sayılı ilamına göre, davacı işçi, davalı ile yaptığı iş sözleşmesi doğrultusunda davalı tarafından …’ta bulunan kampında askerlere yemek hizmeti sunmak üzere götürülmüş ve …’ta … isimli yabancı şirket işyeri yemekhanesinde çalıştırılmıştır. İş sözleşmesine göre ücreti dolar üzerinden ödenmiş ve iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediği iddiasıyla dava açmıştır. Davalı ise davacının çalıştığı tarihte …’ta faaliyet göstermediğini, davacının davalı şirketten tamamen bağımsız bir şekilde … şirketiyle bağlantılı olarak çalıştığını savunmuştur. Mahkeme, taraflar arasında herhangi bir hizmet sözleşmesinin olmadığı gerekçesiyle davanın husumet yokluğundan reddine karar vermiştir.


Ancak, Yargıtay’ın bu kararı eksik araştırma ile verilmiştir. Örneğin, başka bir dava dosyasında, davacının çalıştığı yurtdışındaki şirket ile Türkiye’deki şirket arasında organik bir bağın olduğu ve davacının işvereni olarak davalı şirketin sorumlu tutulabileceği yönünde kararlar alınmıştır. Bu nedenle, daha kapsamlı bir araştırma yapılmalı ve çıkacak sonuca göre karar verilmelidir. 


Dolayısıyla, davacının maaşının yatırıldığı banka hesabına kim tarafından para yatırıldığı, belgelerde yer alan adreslerin ve telefon numaralarının davalı şirketle ilgisinin bulunup bulunmadığı, davacıyı Türkiye’den yurt dışındaki ülkeye götüren şirketin davalı şirket olup olmadığı gibi hususlar detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Bu sayede adil bir karar verilebilir.


Yargıtay 7. Hukuk Dairesi         

2016/17019 E.    

2016/11758 K.


Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava Türü : Alacak

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:


Davacı, davalı ile yaptığı iş sözleşmesi doğrultusunda davalı tarafından ...’ta bulunan kampında askerlere yemek hizmeti sunmak üzere götürüldüğünü ve ...’ta ... isimli yabancı şirket işyeri yemekhanesinde çalıştırıldığını, davalı işçisi olarak 2004-2006 yıllarında çalıştığını, iş sözleşmesine göre ücretinin dolar üzerinden ödendiğini, iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini istemiştir.


Davalı, davacının çalıştığını iddia ettiği tarihte ...’ta faaliyet göstermediğini, davacıyı ...’ta istihdam etmesinin mümkün olmadığını, davacının davalı şirketten tamamen bağımsız bu ... şirketiyle bağlantılı olarak çalışmış gözüktüğünü, davacının sadece isim benzerliğine bağı olarak davalı şirkete dava açtığını, ...’ta kurulmuş bağımsız bir şirketin eylemlerinden dolayı Türkiye’de kurulmuş davalı şirketin Türk hukukuna göre sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını, davacının... isimli şirket ile iş akdi imzaladığını, maaşlarının bu şirket tarafından yapıldığını, davalı şirketin davacının işvereni olmadığını, emsal dosyalarda husumetten ret kararı verildiğini, bu kararlarda dikkate alınarak davalı şirket açısından davanın husumetten reddine karar verilmesini talep ettiklerini savunmuştur.


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı vekili tarafından davacının davalı şirket tarafından ...'a götürüldüğü, ...'ta, ... isimli yabancı şirket yemekhanesinde işçi olarak çalıştığı iddia edilerek işçilik alacaklarının ödenmesi talep edilmiş ise de, davacı ile davalı şirket arasında herhangi bir hizmet sözleşmesinin söz konusu olmadığı, davacının... isimli Şirket ile iş akdi imzaladığı, davacının işvereninin... Şirketi ve ... Group şirketi ile davalı ... Hazır Yemekçilik Gıda Ltd. Şti. arasında davacının çalışması arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun davacı tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.

Karar eksik araştırma ile verilmiştir. Dairemizce incelemesi yapılan ... 3. İş Mahkemesinin 31/12/2013 tarih ve 2011/964-2013/1013 E-K sayılı dosyasında davacı ... vekili Av.... tarafından açılan davada davalı şirketin ... ordusunun ...’taki kamplarını inşa eden ve işleten ...isimli şirketin uzmanlık gerektiren bazı işleri ile ilgili ihaleler aldığını davalı cevabında kabul etmiş olup, yine o dosyada bulunan kimlik belgesinde ... Group-... Food isminin bulunduğu, davacının isminin bulunduğu konvoy katılım belgelerinde ... ... antetlerinin bulunduğu, davacıya ait sertifikalarda ... Group isminin bulunduğu, dosyaya sunulan ... Group antetli "..." başlıklı ...'e verildiği anlaşılan belgenin en üstünde ... Group anteti bulunmakta olup altında ......yazılıdır. Bu belgenin altında ise 03/07/2011 tarihi ile şirket yetkilisi olarak Yılmaz Unal ismi ile imzalanmış olup en altta ... ... anteti ve bu antetin altında ...:323 lncirlik-... Turkey adresi ve telefonları yazılıdır. Bu belgede ... Grop, .... şirketlerinin anteti ile ... Yemekçilik şirketinin ismi ve adresi birlikte bulunduğu görülmüştür. Buradan hareketle davalı şirket ile dava dışı .... şirketi arasında organik bağ olup olmadığının yeterince araştırılmadığı anlaşılmaktadır.


Davacı maaşının bir kısmının elden bir kısmının ise davacının izin verdiği kişi adına Türkiye’deki banka hesabına yatırıldığını bildirmiş Dolar olarak yatırılan hesaptan “... masraf” adı altında masraf kesintisinin yapıldığı görülmektedir. Bu durumda ... 3. İş Mahkemesinin 31/12/2013 tarih ve 2011/964-2013/1013 E-K sayılı dosyası getirtilip incelenerek belgelerde görülen.... adreslerinin ve belirtilen telefon numaralarının davalı şirketle ilgisinin bulunup bulunmadığı, davacıyı Türkiye’den ...’a götüren şirketin davalı şirket olup olmadığı araştırılarak davacının çalıştığı ....şirketi ile Türkiye’deki şirket arasında organik bağın olup olmadığı belirlenip, davacının maaşının yatırıldığı banka hesabına kim tarafından para yatırıldığı, bu hesaplarda neden “...” adına masraf kesintisi yapıldığı bankadan sorup araştırarak ve çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 30.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.