Terkin Talebinin Zımnen Reddi Yoluyla Zamanaşımına Uğramış Borcun Ortadan KaldırılmasıD A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2018/4245
Karar No : 2020/6318
 
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı/…
(… Vergi Dairesi Müdürlüğü)
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
İSTEMİN KONUSU : ... Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı tarafından, e-devlet sorgulamasıyla öğrendiği 1998 ve 1999 yıllarına ilişkin muhtelif vergi ve cezaların zaman aşımına uğradığı ileri sürülerek terkin edilmesi istemiyle yapılan … tarih ve … başvurunun zımnen reddine dair davalı idare işleminin iptali istemine ilişkindir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının e-devlet sisteminden yaptığı kontrol sonucunda 12/04/2016 tarihi itibariyle …-TL borcunun olduğunu öğrenmesi üzerine, … tarih ve … sayılı dilekçe ile davalı idareye borcun zaman aşımına uğradığını ileri sürerek terkini istemiyle başvuruda bulunduğu, söz konusu borçların 1998 ve 1999 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir vergisi, gelir (stopaj) vergisi, katma değer vergisi, özel usulsüzlük cezası, ek gelir vergisi ve gecikme zammından oluştuğu, borcun vadesinde ödenmemesi üzerine 15/09/2000 tarihinde davacıya ödeme emirleri tebliğ edildiği, 2006, 2010 ve 2012 yıllarında davacı adına haciz varakalarının düzenlendiğinin anlaşıldığı olayda, 15/09/2000 tarihinde davacıya tebliğ edilen ödeme emirleri ile 1998 ve 1999 vergilendirme dönemine ait vergi borçları için zaman aşımı süresinin kesildiği ve kesilmenin rastladığı 2000 yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıllık tahsil zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başladığı, buna göre sözü edilen amme alacaklarıyla ilgili, 2001 yılından itibaren 5 yıl içinde zaman aşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından, en geç 31/12/2005 tarihinde söz konusu alacakların tahsil zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusunun, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.
 
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Bazı ödeme emirlerinin 15/09/2000 tarihinde bizzat davacıya tebliğ edilmesine karşın diğer bir kısmının ise 2003 ve 2005 yıllarında ilanen tebliğ edildiği, ardından haciz varakalarının düzenlendiği, davacının … tarih ve … sayılı, … tarih ve … sayılı dilekçeleriyle emekli maaşına uygulanan hacizlerin kaldırılması için yaptığı başvuruları müteakiben 30 günlük sürede dava açmadığından, bu işlemler yok sayılarak … tarih ve … kayıt sayılı dilekçeyle yaptığı başvurunun reddi üzerine dava açamayacağı, davacının borçtan daha önceden haberi olduğu, dava konusu idari işleme karşı öncelikle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde şikayet yoluyla başvuruda bulunması ve sonucuna göre hareket etmesi gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'ÜN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. … Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 28/12/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.