Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili
 T.C.
ANTALYA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/526 Esas
KARAR NO : 2018/706
DAVA : Ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, olmadığı takdirde rayiç değerinin tahsili
DAVA TARİHİ : 22/08/2017
KARAR TARİHİ: 07/11/2018
Mahkememizde görülmekte bulunan ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, olmadığı takdirde rayiç değerinin tahsili davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; davalı ... Aş tarafından ...tarihinde 2015 Model ... Marka; Motor No:... Şase No:...; Rengi; Beyaz Metalik Cinsi: Otomobil; plakası ... araç için 121.404,63.-Euro bedel ile birlikte teklif niteliği taşıyan proforma fatura düzenlenerek davacıya verildiğini, aynı tarihte davalı ... A.Ş tarafından otomobil fiyat bilgi formu da verildiğini, dava konusu araca ilişkin olarak davalı ... AŞ tarafından ... tarihli toplam 360.387,00.-TL tutarlı irsaliyeli fatura düzenlendiğini, davacıya dava konusu aracın ... tarihinde teslim edildiğini, ithalatçı ile satıcı; verilen garanti belgesi ile garanti yükümlülüğü altına girmiş olduklarını, davacı aracı satın almakla beraber davalı satıcı ve davalı ithalatçı tarafından müvekkile garanti belgesi verildiğini, garanti süresinin 2 yıl olduğu (veya 60.000 km) (garanti belgesinin 1. Maddesi ile), azami tamir süresinin 30 iş günü olduğu kabul edilerek (Garanti belgesi madde 6); garanti belgesinin 3. Maddesi ile malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin 6502 sayılı TKHK’nun 11. Maddesinde yer alan haklara sahip olduğu, garanti belgesinin 4. maddesinde tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçebileceği, garanti belgesinin 5. Maddesinde tüketici, seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması durumlarında; malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini isteyebileceğinin taahhüt edildiğini, taahhütten satıcı, üretici ve ithalatcının müteselsil sorumluluğunun bulunduğunu, aynı belgeye göre, aracın, teslim tarihinden itibaren altı aylık süre geçtikten sonra da garanti kapsamında, periyodik bakımları yapıldığını, satıcının davacıya teslim ettiği garanti sözleşmesi kapsamında alıcıya iki yıl garanti verdiğinin açık karine oluşturduğunu, ticari alım satımda, satıcı, ithalatçı veya imalatçı tarafından verilen garantiyi alacaklıya karşı kendisi de taahhüt ettiğinden bu taahhüdünün yerine getirilmesi yükümü altında olduğunu, garanti belgesi kapsamında davacıya aracın arıza yaptığı durumlarda ücretsiz servis hizmeti verildiğini, araçla ilgili ...tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde; ... tarihinde ve diğer tarihlerde satıcı veya ithalatçı tarafından servis bakım ve arızadan dolayı faturalar düzenlendiğini, garanti belgesi verilerek garanti belgesi kapsamında servis hizmeti verilmesi ve garanti belgesi kapsamında aracın tamirinin yapılması ve araçtaki arızanın garanti belgesinde belirtilen 10 iş gününde giderilememesi sebebiyle davacıya yeni araç verilmesi hususları dikkate alındığında satıcı ve ithalatçı açısından garanti sorumluluğunun doğduğunu, dava konusu edilen aracın davacıya tesliminden sonra birçok kez arızalandığını, en son arızalanmasında 30 iş gününden daha fazla serviste tamir için kaldığını, davacı tarafça ayıba karşı tekeffülden doğan seçimlik haklarından aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi yahut bu mümkün olmadığında da aracın ayıpsız mislinin teslim edilmesi gereken tarihteki İİK'nun 24 maddesi uyarınca ayıpsız değerinin kendisine ödenmesini davalı satıcıya .... Noterliği’nin ... Yevmiye Numaralı ... tarihli ihtarnamesi ile ihtarname gönderildiğini belirterek aracın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesine ve aracın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesi mümkün olmadığı zaman geçerli olmak üzere icra kabiliyeti olacak şekilde; aracın dava tarihindeki belirlenecek misli değerinin ticari avans faiziyle birlikte davalılardan alınarak davacı verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, bu talebini duruşmada tekrarlamıştır.
Davalılara usulüne uygun tebligat yapılmış olup, davalı ... Otom. AŞ vekilinin ibraz ettiği cevap dilekçesinde özetle; davanın yetkili mahkemede açılmadığını, davaya bakmaya ... Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemelerinin yetkili olduğunu, davacı tarafından yasanın öngördüğü ayıp ve ihbar yükümlülüklerini yerine getirmediğini, dava konusu araçta üretimden kaynaklı herhangi bir ayıp bulunmadığını, davacı taraf onarım hakkını kullandığını, söz konusu hakkın değiştirilebilmesini olanak sağlayan yasal koşulların oluşmadığını, kabul anlamına gelmemek kaydı ile dava konusu aracın davacı tarafça kullanımından elde ettiği faydaları ve hasarlar nedeniyle meydana gelen değer kaybının iade edilmesi gerektiğini, davacı tarafın aracın misli ile değişimi talebini seçmesi halinde aracın dava tarihindeki değerinin tespiti istemesi ve bedelini faizi ile talep etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek davacının TTK'nun 23 maddesi uyarınca gözden geçirme ve ayıp bildirimi yükümlülüğüne uymamış olması nedeniyle davanın reddine, haksız açılan davanın ve faiz talebinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Oto Servis ve Ticaret AŞ vekilinin mahkememize ibraz ettiği cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafından yasanın öngördüğü ayıp ve ihbar yükümlülüklerini yerine getirmediğini, dava konusu araçta üretimden kaynaklı herhangi bir ayıp bulunmadığını, davacı taraf onarım hakkını kullandığını, söz konusu hakkın değiştirilebilmesini olanak sağlayan yasal koşulların oluşmadığını, kabul anlamına gelmemek kaydı ile dava konusu aracın davacı tarafça kullanımından elde ettiği faydaları ve hasarlar nedeniyle meydana gelen değer kaybının iade edilmesi gerektiğini, davacı tarafın aracın misli ile değişimi talebini seçmesi halinde aracın dava tarihindeki değerinin tespiti istemesi ve bedelini faizi ile talep etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek davacının TTK'nun 23 maddesi uyarınca gözden geçirme ve ayıp bildirimi yükümlülüğüne uymamış olması nedeniyle davanın reddine, haksız açılan davanın ve faiz talebinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE:
Mahkememizce tarafların tüm delilleri toplanmış, davacı vekili tarafından ... tarihli proforma fatura, ... tarihli otomobil fiyat bilgi formu, ... tarihli toplam 360.387,00.-TL tutarlı irsaliyeli fatura, ... tarihli yeni otomobil araç kontrol-teslim ve onay formu, garanti belgesi, ... tarihli (saat: 09:45:55) servis kontrol arızalı fatura, ... tarihli (saat 09:39:22) fatura servis, ... tarihli servis fatura, ... tarihli servis fatura, ... tarihli servis fatura, otomobil yedek parça garanti belgesi ibraz edilmiş, aracın trafik kayıtları getirtilmiş, dava konusu araçla ilgili tüm tamir, bakım, onarım ve tüm servis kayıtları getirtilmiş, tüm kaza ve hasar kayıtları sorulmuş, dosya makine mühendisi bilirkişiye tevdi edilerek rapor alınmıştır.
Mahkememizin ... tarihli ara kararı ile davalılardan ... A.Ş'nin şirket merkezi Antalya olup, sözleşmenin ifa yeri de Antalya olduğundan davalıların yetki itirazlarının reddine karar verilmiştir.
Yine mahkememizin ... tarihli ara kararı ile aracın teslim tarihinden dava tarihine kadar 2 yıllık garanti süresi ve 6098 Sayılı TBK'nun 231 maddesinde ön görülen 2 yıllık zaman aşımı süresi dolmadığından davalıların zaman aşımı itirazlarının reddine karar verilmiştir.
Mahkememizce resen seçilen makine mühendisi bilirkişinin ibraz ettiği ... havale tarihli raporunda özetle ve sonuç olarak davaya konu olan ... plakalı otomobilin davacı şirket tarafından davalılardan ... Oto ve Servis Tic A.Ş'den ... tarihli İrsaliyeli fatura ile 360.387,00.-TL bedelle satın alındığını, aracın bütün parçaları olmak üzere tamamının garanti kapsamında olduğunu, tüketici, seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin malın onanırımı yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğunu, davaya konu olan ... plakalı aracın garanti süresi içerisinde meydana gelen anzalarının kullanımdan kaynaklı olmadığını, üretimden kaynaklı arızalar olduğu, bu arızaların ilk bakışta anlaşılmasının mümkün olmayan kullanım sonucu ortaya çıkan arızalar olduğunu, bu sebeple gizli ayıp niteliğinde olduklarını, ... plakalı aracın ... tarihinde meydana gelen arızasının 30 iş gününden fazla sürede tamirinin yapıldığını, garanti belgesi garanti şartlarının dava konusu aracın 30 iş gününden fazla sürede tamiri ile ilgili maddelerine göre davacının dava konusu aracı misli ile değiştirilmesi talebinin uygun olacağını, ...plakalı aracın davacının kullanımındayken değer kaybına uğramadığını, davacının ... plakalı araçtan faydalanma kilometresi gereği aracın amortisman ömrüne bağlı olarak 39,042,57.-TL faydalanma bedelinin olduğunu bildirmiştir.
Dava, ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, olmadığı takdirde rayiç değerinin tahsili davasıdır.
Davalılardan ... Otomotiv İth ve Dağ. A.Ş dava konusu ... marka aracın ithalatçısı, diğer davalı ... Oto Servis ve Tic. AŞ ise Antalya yetkili satıcısıdır. Davaya konu ... plakalı araç davacı şirket tarafından davalı Kosiflerden 360.387,00.-TL bedel mukabilinde satın alınmış, ... tarihinde araç davacıya teslim edilmiştir. Bu süre içerisinde aracın bakım ve servis hizmetleri davacı tarafından yetkili serviste yaptırılmıştır. Mahkememizce hüküm vermeye yeterli ve elverişli görünen bilirkişi raporuna göre satın alındığı ve teslim edildiği tarihten sonra araçta meydana gelen tüm arızalar kullanım hatasından kaynaklanmayan üretim hatasından kaynaklı arızalar olduğu, ilk bakışta anlaşılması mümkün olmayan kullanım sonucu ortaya çıkan gizli ayıp niteliğinde oldukları, en son ... tarihinde meydana gelen arızanın 30 iş gününden fazla bir sürede tamirinin yapıldığı, bu nedenle Garanti Belgesi garanti şartları gereğince dava konusu aracın misli ile değiştirilmesi gerektiği, aracın tüm servis, bakım ve tamirlerinin davacı tarafça süresinde ve yetkili serviste yaptırıldığı göz önüne alındığında; ayıpların gizli ayıp niteliğinde olması da göz önüne alınarak davacının üzerine düşen muayene ve ihbar yükümlülüklerini de yerine getirmiş olduğu anlaşılmakla, davanın kabulü ile; dava konusu ... plakalı 2015 model ... tipi aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Neden ve kanıtları yukarıda açıklandığı üzere,
Davanın KABULÜ ile;
Dava konusu ... plakalı 2015 model ...drive ... tipi aracın ayıpsız misli ile DEĞİŞTİRİLMESİNE;
Alınması gerekli 24.618,03.-TL harçtan, peşin olarak alınan 6.154,51.-TL ile ıslah yoluyla alınan 31,40.-TL harcın mahsubu ile kalan 18.432,12.-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen ALINMASINA,
Davacı tarafça yapılan dava ilk masrafı 36,00.-TL, tebligat gideri 478,50.-TL, müzekkere gideri 79,20.-TL, bilirkişi ücreti 500,00.-TL olmak üzere toplam 1.093,70.-TL yargılama giderlerinin ve mahkememizde peşin ve ıslah yolu olarak alınan harç gideri 6.185,91.-TL olmak üzere toplam 7.279,61.-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,
Davalı taraflarca yapılan yargılama giderlerinin davalılar üzerinde BIRAKILMASINA,
Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalanının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya İADE EDİLMESİNE,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada kabul edilen miktar dikkate alınarak hesap edilen 27.573,22.-TL vekâlet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa VERİLMESİNE,
Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, tarafların HMK'nun 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf kanun yoluna açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça, okunup, usulünce anlatıldı.07/11/2018