Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili 

 

T.C.
ANTALYA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/439 Esas
KARAR NO : 2018/724
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 02/06/2016
KARAR TARİHİ : 31/10/2018

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin 29/12/2014 tarihinde davalıdan ... model ... plakalı aracı 192.480.01 TL bedelle satın aldığını, 11 kez farklı mekanik arızadan dolayı aracın servise teslim edildiğini, arızaların giderilmediğini, bu nedenle ayıplı olup, aracın ayıplarının süreklilik arz ettiğini belirterek; dava konusu aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle :Davanın haksız ve mesnetsiz açıldığını, zamanaşımı itirazında bulunduklarını, aracın satıldığı tarihten sonra yaklaşık 1.5 aylık bir süre aracı sorunsuz kullanıldığını, araçta kullanıcı hatası olduğu ihtimalinin kuvvetli olduğunu, davacının iyiniyetli olmadığını, maddi zararın ne olduğunun belli olmadığından davacının taleplerine itiraz ettiklerini ve görevsizlik itirazlarının olduğunu beyanla davanın reddine yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir
Mahkememize Antalya ... Tüketici Mahkemesi'nin .../... E. Ve .../... K. Görevsizlik kararı verilerek Mahkememizin yukarıda belirtilen esasına kaydının yapıldığı anlaşıldı.
Mahallinde ... günü mahkeme heyeti ve bilirkişi heyeti ile birlikte keşif yapıldığı ve dosyanın bilirkişi heyetine tevdi edildiği, ... tarihli bilirkişi raporunda özetle;
a) Davaya konu olan ... plakalı, ... tipinde, 2014 model otomobilin davacı tarafından davalı şirketten ... tarihinde 192.480,00 TL. bedelle satın alındığı, Firma Garanti süresinin 2 yıl olduğunu,
b) Dava konusu ... plakalı otomobilin satın alındığı tarihten başlayarak 1 yıl içerinde 5 kez "Frene basınca direksiyon titriyor" şikayeti ile aynı arızadan, Garanti süresi olan 2 yıl içerisinde 11 kez farklı arızalardan davalı şirkete servise girdiğini,
c) ... plakalı otomobilde meydana gelen yukarıdaki maddede söz edilen arızaların kullanım hatasından kaynaklanmadığı, üretimden veya üretim aşamasında kullanılan malzeme hatalarından kaynaklanmış olabileceği, bu arızaların aracın standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içerdiği için Ayıp niteliğinde olduğu, davacının bu arızayı ilk bakışta anlamasının, kontrolle tespitinin mümkün olmadığı, ancak kullanım sonucu ortaya çıktığı göz önüne alındığında Gizli Ayıp olduğunu,
d)Gizli ayıp nedeniyle de davacının seçimlik hakkını aracın "misli ile değiştirilmesi..." yönünde kullandığı gözetilerek ve taleple bağlı kalınarak aracın misli ile değiştirilmesi gerekeceğini beyan etmişlerdir.
Dosyanın önceki bilirkişi heyetine tevdii edilerek, satış sözleşmelerindeki ayıp hususunda tarafların tacir olduğu durumunda TBK hükümleri uygulanacağından, tarafların iddia, savunma, bilirkişi raporuna karşı itirazları değerlendirilmek sureti ile araçtaki arızaların ayıp olup olmadığı, gözden geçirme ile ortaya çıkacak bir ayıp olup olmadığı, araçta ne tarz bir ayıp bulunduğu, ayıbın devam edip etmediği hususlarında ayrıntılı EK RAPOR alınmasına karar verildiği, ... tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; davalı vekilinin itirazlarının değerlendirilmesinde, kök raporda davaya konu olan ... plakalı otomobilde meydana gelen arızaların ve arızalanan parçaların üretim hatasından veya kullanıcı hatasından meydana geldiği hususları madde madde açıklandığını ve detaylı olarak değerlendirildiğini, araçtaki arızaların ayıplı arızalar olduğunu, söz konusu arızların gözden geçirme ile ortaya çıkacak bir ayıp olmadığını, ancak kullanım sonucu ortaya çıkan ayıplar olduğunu, bu sebeple söz konusu ayıpların gizli ayıp niteliğinde olduğunu, söz konusu ayıp yapılan keşifteki test sürüşünde görülmemesine rağmen, daha önce 5 kez tekrar eden arızanın devam eden süreçte terarının mümkün olabileceği kanaatine varıldığını beyan etmişlerdir.
Uyuşmazlık ; davacı tarafından davalıdan satın alınan ... plakalı aracın ayıplı olup olmadığı, ayıplı ise ayıbının ayıptan ari misliyle değiştirilmesinin gerekip gerekmediği, ayıbın ayıptan ari sıfır kilometre bir araçla değiştirilmesini gerektirmiyor ise ayıplı değerinin ne kadar olduğu, ayıbın süresinde ihbar edilip edilmediği noktalarında toplanmaktadır.
Dava ; davacının davalıdan ... tarihinde satın aldığı ... plakalı aracın "0" kilometre misli ile değiştirilmesine yöneliktir.

DELİLLER ;
Fatura, davalı şirketçe oluşturulan servis kabul formları, bilirkişi incelemeleri ve dosya kapsamı.
Davacı tarafın delil olarak sunmuş olduğu ... tarihli faturanın incelenmesinde, davacı tarafından aracın 192.480,01 TL'ye davalı taraftan satın alındığı tarafların kabulündedir.
Dosya üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda, bilirkişilerin vermiş olduğu raporu ve ek raporuda özetle; davaya konu araçta meydana gelen arızanın garanti kapsamında meydana geldiği, aracın kilometresi 1156 Km ile 47983 Km arasında onbir kez servise gidildiği, bilirkişilerce yapılan tespitlere göre bir yıl içerisinde 5 kez "frene basınca direksiyon titriyor " şikayeti ile servise götürüldüğü, yine garanti süresi içinde onbir kez servise götürüldüğü, keşif tarihi itibari ile titreme şeklinde bir arızanın bulunmadığı ancak ön disklerin keşiften 2 ay önce değiştirildiği ve tekrarlamasının mümkün olduğu bu ayıpların kullanıcıdan kaynaklı olmadığı ve gizli ayıp olduğu, aracın "0" Km ayıptan arri misli ile değiştirilmesi uygun olacağının belirttiği görülmüştür.
Yargıtay ... HD.nin .../.. esas sayılı dosyasında belirtildiği üzere aracı davacının her seferinde servise götürmesi ayıp ihbarıdır. Bu nedenle davalının ayıp ihbarının yapılmadığı, süresinde yapılmadığı iddiası reddedilmiştir.
Bilirkişi raporları denetime açık, karar vermeye yeterli ve elverişli mahiyettedir.
Dava konusu aracın ... tarihli faturayla davalıdan davacı tarafından satın alındığı, aracın ilk ... tarihinde 1156.Km'de iken servise götürüldüğü, garanti kapsamında araçta gerekli kontrollerin yapıldığı,farklı tarihlerde 11 kez (5 şikayet nedeni aynı ) şikayetlerle servise götürüldüğü, arızanın kullanım hatasından kaynaklanmadığı, araçtaki arızanın gizli ayıp olduğu ve tekrarlama ihtimalinin olduğu, bu hali ile ayıbın kullanım bakımından aracın değerini düşürdüğü, alıcının araçtan beklediği faydanın önemli ölçüde azaldığı, bu sebeple aracın misli ile değişmesinin hakkaniyete uygun olacağı toplanan deliler ve dosya kapsamıyla sabit olduğundan TTK.23.TBK nun 219,227.maddeleri uyarınca davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının davasının KABULÜ İLE,
Dava konusu ...MOTOR GÜCÜ 170 km olan ... şase nolu ...plakalı aracın "0 km" ayıpsız misli ile değiştirilmesine, davacıda bulunan aracın davalıya iadesine,
Alınması gerekli 13.148,31TL harçtan peşin alınan 3.278,88 TL harcın mahsubu ile bakiye 9.869,43 Tl harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 17.498,80 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yapılan peşin harç, başvurma harcı, keşif harcı, tebligat, bilirkişi masrafı ve müzekkere masrafı olmak üzere toplam 4.528,18TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davalının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
Sarf edilmeyen gider avansın kararın kesinleşmesinden sonra iadesine,